سرپرست وزارت امورداخله امروز دردفتر کارش با أعضای كميسيون مشترك احزاب سياسي علما ، متنفذين و بزرگان ولایت خوست دیدار کرد.


در این دیدار علما، متنفذین و بزرگان ولایت خوست ضمن حمایت شان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از عملکرد آنان در امر مبارزه با تروریزم ستایش و قدر دانی نموده و به نماینده از سائرین داکتر موسی یکی از متنفذین آن ولایت پاره ای از مشکلات امنیتی شان را به سرپرست وزارت امورد داخله در میان گذاشته و خواهان رسیدگی و توجه بیشتر رهبری وزارت امورداخله در این راستا گریدند.
در همین حال ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله از حمایت و پشتیبانی مردم خوست با نیروهای امنیتی ابراز امتنان نموده افزود، رهبری وزارت امورداخله جهت بهبود تامین امنیت در کشور برنامه های اصلاحی را در صفوف نیروهای پولیس ملی روی دست دارد که به زودی این برنامه ها از سوی رهبری این وزارت عملی خواهد شد.
سرپرست وزارت امورداخله ضمن وعده رسیدگی به چالشهای امنیتی مردم ولایت خوست تصریح کرد که نیروهای پولیس ملی در جهت تامین امنیت و حراست از جان و مال مردم در خدمت مردم بوده و رهبری وزارت امورداخله آنچه در توان دارد در راستای تامین امنیت شهروندان کشور تلاش همه جانبه مینماید.