افسرانیکه نتیجه کامیابی را در آزمون بدست آورده بودند به پست های جدید شان معرفی شدند

شش تن از افسرانیکه در یک آزمون رقابتی بلندترین نمره را دریافت نموده بودند امروز از طرف کمیسیون بعد از مصاحبه به بست های جدید معرفی گردیدند.

این آزمون رقابتی که تحت ریاست ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله باحضور اعضای کمیسیون در این وزارت برگزار گردیده بود واجدین شرایط، بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی برای بار نخست در بست های مورد نظر شان معرفی گردیدند.
سرپرست وزارت امورداخله گفت هدف به رقابت گذاشتن بست ها از سوی این وزارت شناسایی و تقرر کدر های شایسته و متخصص در این پست ها میباشد.

این پروسه به زودی در سایر بخش های وزارت امورداخله راه اندازی میگردد وتمام پرسونل پولیس که واجد شرایط باشند میتوانند در بست های مورد نظر به شکل حضوری و نیز از طریق آنلاین ثبت نام نموده و در آزمون رقابت آزاد اشتراک کنند.

این پروسه مداخله و دست درازی بعضی افراد را در تقرری های منسوبین پولیس کوتاه نموده عدالت را تامین مي نمايد.