سرپرست وزارت امورداخله از همکاریهای کشور فنلند با نیروهای پولیس ملی قدر دانی نموده و بر تداوم گسترش این همکاری ها تاکید کرد


در دیداری که امروز ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله در دفتر کارش با سفیرکشور فنلند در کابل داشت، از همکاری های آن کشور در عرصه های مختلف به خصوص حضور سربازان کشور فنلند در چارچوب مأموریت حمایت قاطع، قدردانی کرده و بر گسترش این همکاری ها با نیروهای امنیتی تاکید کرد.
سرپرست وزارت امور داخله به توانمندشدن روز افزون نیروهای پولیس اشاره نموده گفت که عملکرد این نیروها در امرمبارزه با تروریزم و تنفیذ قانون نسبت به گذشته بهتر شده و رهبری وزارت امورداخله نیز در راستای مسلکی سازی و ظرفیت سازی نیروهای پولیس تمرکز بیشتر دارد.
در همین حال سفیرکشور فنلند در کابل، ضمن ابراز حمایت کشورش از نیروهای پولیس ملی گفت که فداکاری این نیروها در امر مبارزه با تروریزم قابل ستایش بوده، مردم و دولت فنلند، افغانستان را در راه رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک می کند .