تقرری ها بعد از این در بست های ملكي و نظامی وزارت امورداخله در يك رقابت آزاد صورت میگیرد


با به رقابت گذاشتن پست ها در وزارت امورداخله بعد از اين منسوبین پولیس بر بنیاد لیاقت، شایستگی و با در نظر داشت مسلکی بودن آنها تعین خواهند شد .
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم و شایسته در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در پستهای این وزارت برای بار نخست اولین دور امتحان رقابتی چند بست نظامی با ایجاد یک کمیته با صلاحیت جهت نظارت از این پروسه از سوی رهبری وزارت امورداخله آغاز گردید .
در این امتحان رقابتی تعدادی از منسوبين پوليس براي رسيدن به بست های مورد نظر که به رقابت آزاد گذاشته شده بودند با هم به رقابت پرداختن كه امتحان آنها از سوی رهبری وزارت امورداخله در فضای کاملآ شفاف و آرائه نتایج آن بعد از ارزیابی دقیق در همان ساعات نخست توسط اعضای کمیته برای اشتراک کنندگان اعلام گردید.
این پروسه در حال حاضر از بخشهای قوماندانی زون 101 آسمایی کابل آغاز و قرار است بزودي در سائر بست های پولیس ،هم در مرکز و ولایات کشور به رقابت گذاشته شود