سرپرست وزارت امور داخله امروز در دفتر کارش با سفیر چین دیدار کرد.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله از کمک های کشور چین در عرصه های مختلف به نیروهای امنیتی افغانستان ابراز امتنان نموده افزود،مردم افغانستان باور مند اند که چین می تواند نقش مثبت و تاثیرگذار در امر مبارزه با تروریزم در منطقه داشته باشد و توقع میرود کشور چین در این راستا هکاری نماید.

سرپرست وزارت امورداخله اهدای دستگاه های اسکن را از سوی کشور چین به نیروهای پولیس افغانستان ارزنده عنوان نموده گفت این دستگاه ها در بهبود امنیت شهر کابل سودمند واقع گردیده و نیز در شناسائی مواد انفجاری و بازرسی دقیق وسایط،  پولیس را بیشتر کمک مینماید.

وی همچنان خواهان فراهم نمودن برنامه آموزشی تخنیک دستگاه های اسکنر برای موظفین پولیس جهت استفاده موثر از این دستگاه ها را از سوی متخصصین آن کشور گردید.

در همین حال سفیر چین در کابل ضمن ستایش از نیروهای امنیتی در امر مبارزه با تروریزم گفت، کشور چین آماده هرنوع همکاری با دولت افغانستان و بویژه با نیروهای امنیتی این کشور بوده و نیز بر گسترش  روابط دوستانه و همکاری میان افغانستان و چین تاکید کرد.