سرپرست وزارت امورداخله وضعیت امنیتی هلمند را بررسی کرد.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله کشور با شماری از مسئولین پولیس روز دو شنبه، به منظور بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرده و با مسوولین امنیتی جهت بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دیدار نمود.

سرپرست وزارت امور داخله در دیدار های جداگانه با مسوولین امنیتی، بر افزایش میزان همآهنگی میان نیروها امنیتی و دفاعی کشور و روحیه دهی به مردم تاکید نموده گفت که در این ولایت دشمن در تلاش اخلال امنیت است اما نیروهای امنیتی که از حمایت قاطع مردم نیز برخوردار اند، آماده گی کامل دارند تا تروریستان را سرکوب نموده و  امنیت را تامین نمایند.

سرپرست وزارت امور داخله، بر جلوگیری از تلفات ملکی نیز تاکید کرده گفت که دشمن در میان خانه های مردم پنهان می شوند و این امر ایجاب می کند که نیروهای امنیتی با دقت بیشتر عملیات پاکسازی را اجرا نمایند تا به مردم ملکی آسیب نرسد.

وی در سفرش با سربازان پولیس نیز از نزدیک دیدار نموده و جهت بهبود وضعیت معیشتی، اعاشوی و بهداشتی نیروهای پولیس مستقر در هلمند به مسئولین تاکید کرد.