وزارت امور داخله امروز نشستی را به هدف تقویه ارتباطات عامه برگزار کرد.

جانان بارکزی معاون وزارت امور داخله، که ریاست این نشست را به عهده داشت، ضمن موثر خواندن ارتباطات عامه در جهت تامین امنیت کشور گفت که بهبود امور ارتباطات در چوکات وزارت امور داخله، سبب حمایت بیشتر مردم با نیروهای امنیتی کشور می گردد.

معاون وزارت امور داخله، تصریح کرد که تامین ارتباطات عامه در تقویت نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی از اهمیت خاصی برخوردار بوده ، این روند در چند سال اخیر بهبود یافته و نیاز است تا بالای این پروسه بیشتر توجه صورت بگیرد.

در همین حال پاسوال مسعود احمد عزیزی معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله، بر نقش تامین ارتباطات عامه اشاره نموده گفت: موفقیت نیروهای پولیس ملی با تامین ارتباطات عامه، پیوند مستقیم دارد و با تحکیم بخشیدن این روند زمینه اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی بیشتر از هر زمان دیگری فراهم می شود.

وی افزود که نیروهای پولیس ملی تامین کننده گان امن ونظم عامه در کشور اند که ارتباط مستقیم با مردم داشته و با عملکرد های نیک شان می توانند فاصله میان دولت و مردم را از میان برداشته و ارتباطات خوب و صمیمانه‌یی را با مردم در پیش گیرند.

در پایان این نشست اشتراک کننده ها به گروه های کاری تنظیم گردیده و پیرامون چگونگی بهبود تامین ارتباطات عامه رای زنی نمودند.