آماده گی ، احضارات محاربوی ، تعبیه قوت ها ، هماهنگی تشریک مساعی وپیشبردعملیات ها در زون جنوب شرق توسط معین ارشد امور امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

نشست ویژه امنیتی تحت ریاست سترپاسوال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله در ولایت پکتیا با اشتراک رئیس ارکان ستر درستیز، والی ولایت پکتیا ، قوماندان قول اردوی 203 تندر، قوماندان زون 303 سپین غر، قوماندان عمومی پولیس سرحدی، نظم عامه ، لواء نمبر 2 سرحدی ، رئیس پولیس محلی، رئیس کشف ، قوماندانان لواء ها و هیئت رهبری نظامی دایر گردید.

معین ارشد امور امنیتی ضمن تاکید بر هماهنگی ، تشریک مساعی ، جلب حمایت مردم از نیروهای امنیتی ، تعبیه قوت ها، پلانگذاری دقیق، تقویه استحکامات بیزها و پوسته ها ، اکمالات بموقع قطعات شامل عملیات و حمایه هوائی از نیروهای امنیتی و دفاعی گفت : تامین امنیت سرحدات ، دفاع از مال و جان مردم ، مبارزه علیه تروریستان و دشمنان صلح یکی از وظایف مهم نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بوده ، فرزندان صدیق کشور با ریختاندن خون خویش از مردم و کشور خویش دفاع نموده و مینمایند.

وی اضافه نمود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افتخار وطن و مردم بوده ، مردم افغانستان در سراسر کشور از نیروهای امنیتی خویش پشتیبانی نموده و دوشا دوش همدیگر در از بین بردن تروریستان و لانه های شیطانی آنها مبارزه مینمایند. وی به تمام منسوبین زون جنوب شرق هدایت داد تا هرچه زود تر عملیات ها را در مناطق تحت تهدید و باالخصوص در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا انجام تا مناطق از وجود آنها پاک و مردم از ظلم آنها رهائی یابند.

در همین حال رئس ارکان  ستردرستیز ، قوماندان قول اردوی 203 تندر، قوماندان زون 303 سپین غر، والی ولایت پکتیا و سایر قوماندانان از آماده گی و احضارات نیروهای  امنیتی مستقر در زون جنوب شرق برای سرکوبی تروریستان و هماهنگی خوب بین نیروهای امنیتی و مردم به معین ارشد امورامنیتی ابراز آماده گی نمودند.