اطلاعیه قوماندانی زون ساحوی 101 آسمائی کابل!

هموطنان گرامی طوریکه در جریان قرار دارید از چندی به اینسو کار ساخت و ساز   اسکنر ها  جهت بازرسی و سایط در دروازه های ورودی شهر کابل آغاز گردیده بود و خوشبختانه اکنون به اتمام رسید بنأ به اطلاع تمامی تاجران ملی، مالکان و دریوران وسایط بلند تناژ رسانیده میشود که حین بارگیری وسایط شان وزن تعیین شده را مطابق نورم در نظر گرفته و وسایط که بارگیری میشود بلندی بار شان از ۴٬۶۰ سانتی متر اضافه نباشد در صورتیکه نکات ذیل در نظر گرفته نشود اموال اضافی وسایط توسط دریوران تخلیه شده و اجازه ورود بداخل شهر کابل برای شان داده نمی شود .