سه تن به اتهام چاپ و توزیع تزویری مجوز اسلحه از سوی پولیس مبارزه با تروریزم بازداشت شدند.

مسئولین مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله سه تن را به اتهام چاپ وتوزیع غیر قانونی جواز اسلحه از مربوطات شهر کابل و جلال آباد باز داشت نمودند.

به اساس راپور های کشفی که از قبل وجود داشت پولیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله اسامی رامش فرزند نجیب الله و آدم خان فرزند داد خان را از شهر کابل وشهزاده فرزند جان آقا را از مربوطات ولایت ننگرهار به اتهام چاپ و توزیع کارت های تزویری مجوز اسلحه که هریک آن را مبلغ دوازده صد دالر امریکایی به فروش میرساندند شناسایی و بازداشت کردند.

پولیس مبارزه با تروریزم تصریح میکند که این افراد کارتهای مجوز غیر قانونی اسلحه را در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ترتیب و چاپ مینمودند که حین بازداشت از نزد این افراد، یک قطعه کارت تزویری مجوز اسلحه نیز بدست پولیس افتاده است.

بازداشت شده گان به جرم خویش اعتراف نموده اند و قضیه جهت انکشافات بعدی تحت پیگرد پولیس قرار دارد.