سیمینار سه روزه گزارش دهی و ارزیابی برای مدیران مواد مخدر مرکز و ولایات که از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر تدویر گردیده بود امروز خاتمه یافت.

در اختتامیه این سمینار لوی پاسوال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله پیرامون اهمیت سیمینار یاد شده صحبت نموده گفت که مبارزه جدی علیه مواد مخدر یکی از اولویت های مهم وزارت امور داخله بوده و منسوبین معینیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت در راستای محو مواد مخدر تلاش همه جانبه نموده هیچ گروهی را اجازه نمی دهد تا دست به کشت و قاچاق مواد مخدر زند.

این سمینار به منظور ارایه گزارش و ارزیابی ازکار کردهای مسئولین مبارزه با مواد مخدر به اشتراک تمام مدیران آن از مرکز و ولایات کشور و شنیدن نظریات و پیشنهادات آنان جهت بهبود در امر مبارزه با مواد مخدر برای سه روز در اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر تدویر گریده بود.

وی برگزاری همچو سیمینار ها را در جهت ارتقای ظرفیت مدیران قوماندانی های امنیه ولایات ارزنده عنوان نموده به

در همین حال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر از تلاش ها و کارکرد های معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله ستایش نموده تصریح کرد که وزارت مبارزه با مواد مخدر در یک هماهنگی کامل با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله راهبرد های کاری شان را به پیش برده و روی یک پلان جامع در امرمبارزه مشترک با کشت و قاچاق مواد کار جریان دارد .