ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز به تصرف نیروهای امنیتی در آمد


در نتیجه عملیات تهاجمی  نیروهای امنیتی کشور زیر نام پامیر 5 که به هدف بازپس گیری ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز، از نزد هراس افگنان طالب حوالی ساعت 6:00 صبح امروز، راه اندازی گردید، تعمیرولسوالی، تعمیر قومندانی امنیه و بخش های کلیدی این ولسوالی از وجود هراس افگنان طالب تصفیه شده و در حال حاضر این عملیات گسترده در بخش های نا امن ولسوالی قلعه ذال جریان دارد.

گفتنی است که در این عملیات، تلفات نیز به هراس افگنان طالب وارد شده است.

نیروهای امنیتی افغانستان، به هراس افگنان طالب، اجازه نمی دهند که در هیچ نقطه یی از کشور بر مردم حکمروایی کنند.