معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله امروز در دفتر کارش با سفیر کشور فرانسه در کابل دیدار کرد.

در این دیدار پاسوال ارکان حرب طارق شاه بهرامی معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله از همکاریهای قبلی کشور فرانسه در بخش های آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان ستایش و قدردانی نموده و خواهان همکاری بیشتر آن کشور در خصوص آموزش نیروهای پولیس ملی گردید.

معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله افزود، نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه پولیس ملی بیشتر از پیش از توانایی های خوبی برخوردار شده و در مبارزه رویاروی با هراس افگنان قرارداشته و نمیگزارند که تروریستان به اهداف شوم شان که همانا ایجاد وحشت و دهشت در بین مردم است برسند.

در همین حال سفیر فرانسه مبنی بر مسلکی شدن روز افزون نیروهای پولیس و توانمندی آنان در جهت مبارزه و سرکوب کردن تروریستان ابراز خرسندی نموده گفت، کشور فرانسه آماده هرنوع همکاری با نیروهای پولیس ملی بوده و نیز تعهد کرد تا مراکز آموزشی پولیس ملی را به ویژه پولیس نظم عامه را بیشتر از پیش تقویت نماید.