250 تن از افسران وساتنمنان پولیس زن، یک دوره آموزشی چهار ماهه را در ترکیه فرا گرفته وبه کشور برگشتند

مل پاسوال جاوید احمد بهشتی معاون قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه وزارت امورداخله، با جمعی ازاین ساتنمنان در میدان هوایی کابل دیدار نموده گفت که فراغت این افسران وساتنمنان گام مهمی است در جهت ارتقای ظرفیت نیروهای پولیس ملی به ویژه زنانی که در صفوف این نیروها کار می کنند.

معاون قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه وزارت امور داخله، با بیان این که حمایت از زنان در صفوف پولیس ملی و سهیم سازی آنان در تصمیم گیری های مهم از اولویت های کاری رهبری وزارت امورداخله، به شمار می رود، تصریح کرد که وزارت امورداخله متعهد است تا زمینه رشد زنان در صفوف پولیس ملی را فراهـــــم سازد.

همچنان مل پاسوال حکمت شاهی رییس حقوق بشر امور زنان و اطفال وزارت امورداخله، خطاب به افسران و ساتنمنان یاد شده گفت که موجودیت زنان درصفوف پولیس ملی یک ضرورت است وفراغت 250 تن از افسران و ساتنمنان پولیس زن نشان دهنده رشد وانکشاف زنان در کشور میباشد.

رییس حقوق بشرامور زنان واطفال وزارت امور داخله، تصریح کرد که نیروهای پولیس زن نسبت به هر زمان دیگری از آموزش های مسلکی برخوردار گردیده اند که این امر در تقویت نیروهای پولیس ملی، نشان دهنده موفقیت این نیروها در جهت سرکوب هراس افگنان در کشور بوده است.

در پایان این دیدار یکی از محلصین جدیدالفارغ به نمایندگی از دیگران صحبت نموده از تلاشهای رهبری وزارت امور داخله، در جهت فراهم نمودن امکانات آموزشی ابراز قدر دانی نمود.