به اساس هدایت دفتر شورای امنیت ملی لوی پاسوال سید عبدالغفار سید زاده رییس عمومی مبارزه باجرایم وزارت امورداخله با نماینده شرکت های ترانسپوتی و باربری دیدار نمود.

به اساس هدایت دفتر شورای امنیت ملی لوی پاسوال سید عبدالغفار سید زاده ريیس عمومی مبارزه علیه جرایم وزارت امورداخله با نماینده شرکت های ترانسپوتی و باربری دیدار نمود.

لوی پاسوال سید عبدالغفار سید زاده ريیس عمومی مبارزه علیه جرایم وزارت امورداخله در دیدار که با نماینده گان اتحادیه های ترانسپورتی و باربری داشت مشکلات انان را استماع نموده و به آنها اطمینان داد که به مشکلات موجوده رسیدگی به موقع صورت خواهد گرفت .
ریيس عمومی مبارزه علیه جرایم وزارت امورداخله پولیس ملی را خدمتگار مردم عنوان نموده گفت که تامین امنیت مردم وظیفه پولیس ملی کشور میباشد و حق ندارد به کسی مزاحمت ایجاد کند.
در همین حال محترم طلا محمد اتمانزی ریيس اتحادیه باربری کشور و شماری دیگری ازین اتحادیه در رابطه به حل مشکلات شان با وزارت امور داخله صحبت نموده از توجه ریاست شورای امنیت ملی در راستای رسیدگی به مشکلات شان ابراز خرسندی نمودند.
اقای اتمانزی از عموم شرکت های ترانسپورتی و باربری خواست که فیصله قبلی شان مبنی بر توقف کار شرکت های باربری به تاریخ 22 قوس ملغا بوده و فردا مثل سابق شرکت های متذکره به فعالیت شان به گونه ای عادی ادامه دهند.
ريیس عمومی مبارزه علیه جرایم وزارت امورداخله از همه مسئولین اتحادیه ترانسپورتی خواست تا در جهت برچیدن فساد با پولیس ملی کشور همکاری نموده و در صورت مشکلات به شماره های 119 پولیس به تماس شوند.