اطلاعیه ریاست عمومی ثبت واحوال نفوس وزارت امورداخله

اطلاعیه ریاست عمومی ثبت واحوال نفوس وزارت امورداخله
از اینکه علاقمندی مردم ما به شمولیت اطفال در مکاتب روز افزون بوده واین موضوع موجب گردیده تا شماری مراجعین ادارات ثبت احوال نفوس در ولسوالی ها ،مراکز، ولایات واداره مرکز در برج حوت افزونی قابل ملاحظه یابد ، برای اینکه تراکم بیش از حد همه جدید الشمولان در ماه حوت سبب معطلی اجرای تذکره وشمولیت آنها در مکاتب نگردیده باشد به اساس تفاهمی که با وزارت محترم معارف صورت گرفت مکاتب رسمی وشخصی جدیدالشمولان عزیز را بدون در نظرداشت تذکره هویت جذب می نمایند .
ادارات ثبت احوال نفوس کشور الی ختم ربع اول سال 1392 به همه جدیدالشمولان عزیز تذکره توزیع مینماید هموطنان گرامی مطلع باشد .