اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس Programming and Analysis Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Programming and Analysis Specialist) خویش را از...
Mar 13, 2016 -
کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist) خویش...
Mar 13, 2016 Mar 29, 2016
کارشناس Senior Monitoring and Evaluation Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Senior Monitoring and Evaluation Specialist) خویش...
Mar 13, 2016 Mar 29, 2016
کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 17 حوت 1394 یعنی 07/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 05 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS) خویش را از طریق...
Mar 08, 2016 Mar 25, 2016
کارشناس اختصاصی مالی و بودجه برای ولایات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه برای ولایات ننگرهار(یک...
Mar 02, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی مالی و بودجه و تیم لیدر برای ولایات پکتیکا، بدخشان، هلمند، کندهار و هرات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه و تیم لیدر برای ولایات...
Mar 02, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت پکتیکا
اعلان کاریابی 1. Central Prisons Directorate (Kabul). 1 2. Ghor PHQ 3. Helmand PHQ 4. Nimroz 5. Nuristan 6. Paktika 7. Takhar تاریخ شروع اعلان 02 حمل 1394 یعنی 23/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 حمل 1394 ...
Mar 01, 2016 -
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت تخار
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت تخار) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت غور
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت غور) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت کابل
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت کابل) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
صفحه 9 از 22