اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس اختصاصی تدارکات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات برای ولایات نورستان و پکتیکا...
May 09, 2016 May 20, 2016
Civil Engineer only for Nimroz province
اعلان کاریابی انجنیر ساختمانی برای ولایت نیمروز تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1395 یعنی 28/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1395 یعنی 15/04/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Civil...
Mar 28, 2016 Apr 15, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
کارشناس Programming and Analysis Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Programming and Analysis Specialist) خویش را از...
Mar 13, 2016 -
کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist) خویش...
Mar 13, 2016 Mar 29, 2016
کارشناس Senior Monitoring and Evaluation Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Senior Monitoring and Evaluation Specialist) خویش...
Mar 13, 2016 Mar 29, 2016
کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 17 حوت 1394 یعنی 07/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 05 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS) خویش را از طریق...
Mar 08, 2016 Mar 25, 2016
کارشناس اختصاصی مالی و بودجه برای ولایات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه برای ولایات ننگرهار(یک...
Mar 02, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی مالی و بودجه و تیم لیدر برای ولایات پکتیکا، بدخشان، هلمند، کندهار و هرات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه و تیم لیدر برای ولایات...
Mar 02, 2016 Mar 18, 2016
صفحه 9 از 22