اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر تفتیش داخلی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
مدیر تفتیش اسنادی.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 میزان 1395 یعنی 01/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی) خویش را از...
Sep 20, 2016 Oct 01, 2016
تحلیلگر سیستم System Analyst
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 میزان 1395 یعنی 01/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (تحلیلگر سیستم) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Sep 20, 2016 Oct 01, 2016
معاونیت ملکی قوماندانی ع نظم عامه پولیس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 12 سنبله 1395 یعنی 02/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی قوماندانی ع نظم عامه پولیس) خویش را...
Sep 02, 2016 Sep 20, 2016
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله به منظور ایجاد فرصت برای همه کارمندان اسبق اداره توزیع تذکره الیکترونیکی که در دوره اول اعلان بست های ذیل نتوانستند ثبت نام نمایند، و اکنون تقاضای شمولیت را در این پروسه دارند، مدت زمان...
Aug 30, 2016 -
معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت
اعلان کاریابی معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 06 سنبله 1395 یعنی 27/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی...
Aug 17, 2016 Aug 27, 2016
معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی
اعلان کاریابی معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 سنبله 1395 یعنی 31/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های...
Aug 17, 2016 Aug 31, 2016
مدیر مقرره و پالیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: مدیر مقرره و پالیسی تعداد بست: ۱ بخش: ریاست ع تعمیرات گزارش دهی به : امر مربوطه موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع دیتابیس
معلومات در مورد پست. شماره بست خالی پست/وظیفه: مدیر ع دیتابیس تعداد بستها: 1 گزارش دهی به: امر مربوطه محل وظیفه: معینیت تعمینات ، ریاست ع تعمیرات کابل مدت قرارداد: سالانه (قابل تمدید) دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
صفحه 8 از 26