اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
امر مالی – گزارش دهی
I. معلومات در مورد پست شماره پست خالی: عنوان وظیفه: امر مالی – گزارش دهی تعداد پست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات وزارت امور داخله / عمومی ریاست مالی و بودجه گزارش دهی به: مدیر واحد پرداخت معاشات درجه: CBR- 2 موقعیت...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
امر مالی – محاسبه
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: امر مالی – محاسبه تعداد پست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات وزارت امور داخله / ریاست مالی و بودجه تحت امر: مدیر محاسبه و اداری پرداخت معاشات درجه: CBR-3 موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد:...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
امر مالی – بودجه
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: امر مالی – بودجه تعداد بست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات / ریاست مالی و بودجه گزارش گیرنده: مدیر پرداخت معاشات درجه: 3 CBR- موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
معاون رییس بخش پرداخت معاشات
معلومات در مورد پست شماره بست خالی: 1 پست/وظیفه: معاون رییس بخش پرداخت معاشات تعداد بست: 1 گزارش دهی به: رئیس عمومی مالی و بودجه محل وظیفه: کابل درجه: ) 1ارتقای ظرفیت براساس نتایج( مدت قرارداد: سالانه (قابل تمدید) دوره...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
معاونیت ملکی ریاست تدارکات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست تدارکات) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
معاونیت ملکی ریاست پاسپورت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست پاسپورت) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
معاونیت ملکی ریاست پاسپورت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست پاسپورت) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
رئیس دفتر معینیت استراتژی و پالیسی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( Chief of Staff for Strategy and Policy DM )...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
Chief of staff for DM Support
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (ریاست دفتر معینیت تامینات) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله! اعلان کاریابی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد...
Jun 27, 2016 -
صفحه 8 از 23