اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون رییس بخش پرداخت معاشات
معلومات در مورد پست شماره بست خالی: 1 پست/وظیفه: معاون رییس بخش پرداخت معاشات تعداد بست: 1 گزارش دهی به: رئیس عمومی مالی و بودجه محل وظیفه: کابل درجه: ) 1ارتقای ظرفیت براساس نتایج( مدت قرارداد: سالانه (قابل تمدید) دوره...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
معاونیت ملکی ریاست تدارکات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست تدارکات) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
معاونیت ملکی ریاست پاسپورت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست پاسپورت) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
معاونیت ملکی ریاست پاسپورت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی ریاست پاسپورت) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
رئیس دفتر معینیت استراتژی و پالیسی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( Chief of Staff for Strategy and Policy DM )...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
Chief of staff for DM Support
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (ریاست دفتر معینیت تامینات) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله! اعلان کاریابی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد...
Jun 27, 2016 -
کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام
اعلان کاریابی کارشناس حقوقی تاریخ شروع اعلان 07 سرطان 1395 یعنی 27/06/2016 م تاریخ ختم اعلان 21 سرطان 1395 یعنی 11/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام)...
Jun 27, 2016 Jul 11, 2016
کارشناس . Anti-Corruption Lead for IG Department
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 جوزا 1395 یعنی 25/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 جوزا 1395 یعنی 15/06/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Anti-Corruption Lead for IG) خویش را از...
May 25, 2016 Jul 15, 2016
کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک) خویش را از طریق...
May 09, 2016 May 20, 2016
صفحه 8 از 22