اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس دفتر معینیت استراتژی و پالیسی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( Chief of Staff for Strategy and Policy DM )...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
Chief of staff for DM Support
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سرطان 1395 یعنی 16/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 11 اسد 1395 یعنی 31/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (ریاست دفتر معینیت تامینات) خویش را از طریق رقابت...
Jul 16, 2016 Jul 31, 2016
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله! اعلان کاریابی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد...
Jun 27, 2016 -
کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام
اعلان کاریابی کارشناس حقوقی تاریخ شروع اعلان 07 سرطان 1395 یعنی 27/06/2016 م تاریخ ختم اعلان 21 سرطان 1395 یعنی 11/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام)...
Jun 27, 2016 Jul 11, 2016
کارشناس . Anti-Corruption Lead for IG Department
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 جوزا 1395 یعنی 25/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 جوزا 1395 یعنی 15/06/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Anti-Corruption Lead for IG) خویش را از...
May 25, 2016 Jul 15, 2016
کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک) خویش را از طریق...
May 09, 2016 May 20, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات برای ولایات نورستان و پکتیکا...
May 09, 2016 May 20, 2016
Civil Engineer only for Nimroz province
اعلان کاریابی انجنیر ساختمانی برای ولایت نیمروز تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1395 یعنی 28/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1395 یعنی 15/04/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Civil...
Mar 28, 2016 Apr 15, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
صفحه 8 از 22