اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست پلان و برنامه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 16 اسد 1395 یعنی 06/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 05 سنبله 1395 یعنی 26/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (ریاست پلان و برنامه ها) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Aug 06, 2016 Aug 28, 2016
کارشناس حقوقی
تمدید اعلان کاریابی کارشناس حقوقی به مدت 10 یوم تاریخ شروع اعلان 11 اسد 1395 یعنی 01/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 21 اسد 1395 یعنی 11/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس حقوقی برای...
Aug 01, 2016 Aug 11, 2016
کارشناس مدیریت منابع بشری
اعلان کاریابی کارشناس مدیریت منابع بشری برای معاونیت ملکی ریاست ع پیژنتون تاریخ شروع اعلان 11 اسد 1395 یعنی 01/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 اسد 1395 یعنی 20/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های...
Aug 01, 2016 Aug 20, 2016
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی مالی و بودجه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 اسد 1395 یعنی 30/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 اسد 1395 یعنی 18/09/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه) خویش را از طریق رقابت...
Jul 30, 2016 Sep 18, 2016
کارشناس اختصاصی معاشات.
اعلان کاریابی کارشناس اختصاصی معاشات تاریخ شروع اعلان 09 اسد 1395 یعنی 30/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 اسد 1395 یعنی 18/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی کارشناس اختصاصی (کارشناس اختصاصی...
Jul 30, 2016 Aug 18, 2016
کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 08 اسد 1395 یعنی 28/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 18 اسد 1395 یعنی 08/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم ایریمز AHRIMS) خویش را از طریق...
Jul 30, 2016 Aug 08, 2016
تحلیلگر سیستم
I. معلومات در مورد پست شماره بست خالی: 1 پوست/وظیفه: تحلیلگر سیستم تعداد بست: 1 ریاست: واحد پرداخت معاشات وزارت امور داخله گزارش دهی به: مدیر سیستم درجه: بست 2 )ارتقای ظرفیت براساس نتایج( محل وظیفه: کابل مدت قرارداد:...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
امر مالی – گزارش دهی
I. معلومات در مورد پست شماره پست خالی: عنوان وظیفه: امر مالی – گزارش دهی تعداد پست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات وزارت امور داخله / عمومی ریاست مالی و بودجه گزارش دهی به: مدیر واحد پرداخت معاشات درجه: CBR- 2 موقعیت...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
امر مالی – محاسبه
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: امر مالی – محاسبه تعداد پست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات وزارت امور داخله / ریاست مالی و بودجه تحت امر: مدیر محاسبه و اداری پرداخت معاشات درجه: CBR-3 موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد:...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
امر مالی – بودجه
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: امر مالی – بودجه تعداد بست: ۱ بخش: واحد پرداخت معاشات / ریاست مالی و بودجه گزارش گیرنده: مدیر پرداخت معاشات درجه: 3 CBR- موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل...
Jul 26, 2016 Aug 06, 2016
صفحه 7 از 22