اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
هماهنگ کننده
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: هماهنگ کننده تعداد بست: 1 بخش: معینیت اداری گزارش دهی به : امر دفتر موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق نورم...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر اداری
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر اداری تعداد بست: 1 بخش: معینیت اداری گزارش دهی به : به دفتر معین موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق نورم...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اجرائیه
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اجرائیه تعداد بست: 1 بخش: معینیت اداری گزارش دهی به : معاون ملکی اداری دموقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
ترجمان لسان انگلیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: ترجمان لسان انگلیسی تعداد بست:2 بخش: معینیت اداری گزارش دهی به : رئیس دفترمعینیت اداری موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع نظارت و ارزیابی تدارکاتی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع نظارت و ارزیابی تدارکاتی تعداد بست: 1 بخش: ریاست نظارت و ارزیابی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
معاونیت ملکی قوماندانی اکادمی پولیس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 16 اسد 1395 یعنی 06/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 اسد 1395 یعنی 20/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی قوماندانی اکادمی پولیس) خویش را از...
Aug 07, 2016 Aug 20, 2016
ریاست پلان و برنامه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 16 اسد 1395 یعنی 06/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 05 سنبله 1395 یعنی 26/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (ریاست پلان و برنامه ها) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Aug 06, 2016 Aug 28, 2016
کارشناس حقوقی
تمدید اعلان کاریابی کارشناس حقوقی به مدت 10 یوم تاریخ شروع اعلان 11 اسد 1395 یعنی 01/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 21 اسد 1395 یعنی 11/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس حقوقی برای...
Aug 01, 2016 Aug 11, 2016
کارشناس مدیریت منابع بشری
اعلان کاریابی کارشناس مدیریت منابع بشری برای معاونیت ملکی ریاست ع پیژنتون تاریخ شروع اعلان 11 اسد 1395 یعنی 01/08/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 اسد 1395 یعنی 20/08/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های...
Aug 01, 2016 Aug 20, 2016
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی مالی و بودجه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 اسد 1395 یعنی 30/07/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 اسد 1395 یعنی 18/09/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی مالی و بودجه) خویش را از طریق رقابت...
Jul 30, 2016 Sep 18, 2016
صفحه 6 از 22