اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی تعداد بست: 1 بخش: ریاست نظارت و ارزیابی ، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808
عنوان وظیفه: مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808 تعداد بست:8 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
ترجمان لسان انگلیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: ترجمان لسان انگلیسی تعداد بست:2 بخش: معینیت پالیسی و استراتیژی گزارش دهی به : رئیس دفترمعینیت پالیسی و استراتیژی موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اجرائیه
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اجرائیه تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
عضو اداری
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: عضو اداری تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس) تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
امر تحلیل برنامه ها
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: امر تحلیل برنامه ها تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی های بین المللی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
امر ارزیابی و هماهنگی انکشاف پروژه ها
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: امر ارزیابی و هماهنگی انکشاف پروژه ها تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی های بین المللی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
امر ارتباط و گزارش
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: امر ارتباط و گزارش تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی های بین المللی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
صفحه 5 از 22