اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت
اعلان کاریابی معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 06 سنبله 1395 یعنی 27/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی...
Aug 17, 2016 Aug 27, 2016
معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی
اعلان کاریابی معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 سنبله 1395 یعنی 31/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های...
Aug 17, 2016 Aug 31, 2016
مدیر مقرره و پالیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: مدیر مقرره و پالیسی تعداد بست: ۱ بخش: ریاست ع تعمیرات گزارش دهی به : امر مربوطه موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع دیتابیس
معلومات در مورد پست. شماره بست خالی پست/وظیفه: مدیر ع دیتابیس تعداد بستها: 1 گزارش دهی به: امر مربوطه محل وظیفه: معینیت تعمینات ، ریاست ع تعمیرات کابل مدت قرارداد: سالانه (قابل تمدید) دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی تعداد بست: 1 بخش: ریاست نظارت و ارزیابی ، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808
عنوان وظیفه: مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808 تعداد بست:8 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
ترجمان لسان انگلیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: ترجمان لسان انگلیسی تعداد بست:2 بخش: معینیت پالیسی و استراتیژی گزارش دهی به : رئیس دفترمعینیت پالیسی و استراتیژی موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اجرائیه
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اجرائیه تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
عضو اداری
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: عضو اداری تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
صفحه 5 از 22