اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مشاور ارشد مالی و بودجه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مشاور ارشد مالی و بودجه) خویش را از طریق رقابت...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
مشاور ارشد مقام معینیت ارشد امور امنیتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مشاور ارشد مقام معینیت ارشد امور امنیتی) خویش را...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
مشاور حقوقی دفتر مقام
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مشاور حقوقی دفتر مقام) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
سرمشاور مقام وزارت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (سرمشاور مقام وزارت) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 19, 2016 -
آمر اجرائیه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر اجرائیه) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
معاون ملکی معینیت اداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 میزان 1395 یعنی 17/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 عقرب 1395 یعنی 31/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی معینیت اداری) خویش را از طریق رقابت...
Oct 17, 2016 Oct 31, 2016
معاون ریاست طبع و نشر
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 میزان 1395 یعنی 17/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 عقرب 1395 یعنی 31/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ریاست طبع و نشر) خویش را از طریق رقابت...
Oct 17, 2016 Oct 31, 2016
آمر تفتیش داخلی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
مدیر تفتیش اسنادی.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 میزان 1395 یعنی 01/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی) خویش را از...
Sep 20, 2016 Oct 01, 2016
صفحه 4 از 23