اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
سرمشاور مقام وزارت
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (سرمشاور مقام وزارت) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 19, 2016 -
آمر اجرائیه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر اجرائیه) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
معاون ملکی معینیت اداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 میزان 1395 یعنی 17/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 عقرب 1395 یعنی 31/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی معینیت اداری) خویش را از طریق رقابت...
Oct 17, 2016 Oct 31, 2016
معاون ریاست طبع و نشر
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 میزان 1395 یعنی 17/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 عقرب 1395 یعنی 31/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ریاست طبع و نشر) خویش را از طریق رقابت...
Oct 17, 2016 Oct 31, 2016
آمر تفتیش داخلی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
مدیر تفتیش اسنادی.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1395 یعنی 10/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1395 یعنی 24/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 10, 2016 Oct 24, 2016
معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 میزان 1395 یعنی 01/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی قوماندانی تعلیمات عالی) خویش را از...
Sep 20, 2016 Oct 01, 2016
تحلیلگر سیستم System Analyst
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 میزان 1395 یعنی 01/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (تحلیلگر سیستم) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Sep 20, 2016 Oct 01, 2016
معاونیت ملکی قوماندانی ع نظم عامه پولیس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 12 سنبله 1395 یعنی 02/09/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 سنبله 1395 یعنی 20/09/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاونیت ملکی قوماندانی ع نظم عامه پولیس) خویش را...
Sep 02, 2016 Sep 20, 2016
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله به منظور ایجاد فرصت برای همه کارمندان اسبق اداره توزیع تذکره الیکترونیکی که در دوره اول اعلان بست های ذیل نتوانستند ثبت نام نمایند، و اکنون تقاضای شمولیت را در این پروسه دارند، مدت زمان...
Aug 30, 2016 -
صفحه 4 از 22