اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست معاونین، آمرین عبوروکنترول بنادر زمینی تیپ A و B
لایحۀ وظایف معاونین آمر عبور و کنترول بنادر زمینی تیپ A و...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست مدیریت های جنایی حوزه های امنیتی پولیس و ولسوالی های کابل
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف این وزارت، بست های مسلکی ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی زون 101 آسمایی به اعلان گذاشته میشود. عنوان : مدیریت جنایی (سمونیار) لایحه وظایف...
Dec 17, 2017 Dec 30, 2017
اعلان بست های آمریت های کشف‎ زون ۱۰۱ اسمایی
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم و شایسته در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف این وزارت بست های مسلکی ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی زون 101 آسمایی به اعلان گذاشته میشود. عنوان : آمریت های کشف بست (سارمن) لایحه وظایف...
Dec 17, 2017 Jan 04, 2018
اعلان بست های آمریت های کنترول منطقوی ‎ زون ۱۰۱ آسمایی
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف بست های مسلکی ریاست تحقیقات جنایی قوماندانی زون 101 آسمایی به اعلان گذاشته میشود. عنوان : آمریت های کنترول منطقوی بست (سارمن) لایحه وظایف کاندید...
Dec 17, 2017 Jan 02, 2018
اعلان (274)بست قوماندانی زون 101 آسمایی‎
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم و شایسته در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف این وزارت (274)بست قوماندانی زون 101 آسمایی به اعلان گذشته میشود. 1-بست سمونوال (51) 2-بست سمونمل (63) 3:-بست سمونیار(163) شرایط برای...
Nov 23, 2017 Nov 26, 2017
وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (کارمند ثبت معلومات Data Entry Officer) را برای ریاست پاسپورت از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد.
هدف وظیفه: جمع آوری، حصول اطمینان از صحت، درج و ثبت معلومات در دیتابیس، و حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده در سیستم. تاریخ اعلان: ( 24/8/1396 ) تاریخ ختم اعلان : ( 1/9/1396 ) تعداد بست ها: ( 40...
Nov 18, 2017 Nov 22, 2017
کارشناس پلانگذاری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
اهنگ کننده پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
هاهنگ کننده پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
مدیر مبارزه با جرایم، مواد مخدر و فساد اداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
صفحه 4 از 26