اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست های آمریت های امنیت قومندانی های امنیه ولایات
تاریخ ختم: Mar 17, 2018 عنوان وظیفه: آمرامنیت وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: امنیتی بست: سمونوال گزارشدهی به: قومندان امنیه گزارش گیری از: بخش های مربوطه ...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
اعلان بست های مدیران لوژستیک قومندانی های امنیه ولایات
تاریخ ختم: Mar 17, 2018 عنوان وظیفه: مدیرلوژستیک وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: لوژستیک بست: سمونوال/ سمونمل گزارشدهی به: معاون ملکی قومندانی امنیه گزارش...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
اعلان بست های آمریت های اعاشه قومندانی های امنیه ولایات
تاریخ ختم: Mar 17, 2018 لایحه وظایف آمریت اعاشه ولایتی عنوان وظیفه: آمر اعاشه ولایتی وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: لوژستیک بست: څارمن/ سمونیار گزارشدهی به: مدیریت...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
اعلان بست های آمریت های تخنیک قومندانی های امنیه ولایات
تاریخ ختم: Mar 17, 2018 عنوان وظیفه: آمر تخنیک ولایتی وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: تأمیناتی بست: څارمن/ سمونیار گزارشدهی به: مدیر عمومی لوژستیک گزارش گیری از: بخش های مربوطه ...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
اعلان بست های آمریت های ممر قومندانی های امنیه ولایات
تاریخ ختم: Mar 17, 2018 عنوان وظیفه: آمر روغنیات (ولایتی) وزارت/ اداره: وزارت امور داخله موقعیت: یکی از 34 ولایت افغانستان بخش: تأمیناتی بست: څارمن/ سمونیار گزارشدهی به: مدیریت عمومی لوژستیک گزارش گیری از: بخش های...
Mar 04, 2018 Mar 17, 2018
اعلان بست های آمرین حوزه های امنیتی پولیس شهرکابل
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم ، شایسته و اصلاحات بنیادی در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های آمرین حوزه های امنیتی شهر کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی به رقابت گذشته میشود. عنوان وظیفه: آمر حوزه وزارت/...
Feb 01, 2018 -
اعلان بست های معاونین اداری حوزه های پولیس شهرکابل
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم ، شایسته و اصلاحات بنیادی در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های معاونین اداری حوزه های امنیتی شهر کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی به رقابت گذاشته میشود. عنوان وظیفه: معاون اداری...
Feb 01, 2018 Feb 01, 2018
اطلاعیه ریاست منابع بشری وزارت امور داخله!
به تاریخ 5 جدی 1396 امتحان تحریری بست های قرار دادی ریاست پاسپورت در مقر وزارت امور داخله برگزار گردید که از جمله 3319 تن کاندیدان واجد شرایط، 1400 تن در امتحان اشتراک نمودند و در نتیجه ارزیابی پارچه های امتحان، 245 تن اشتراک کننده گان توانستند به...
Jan 07, 2018 Jan 10, 2018
اعلان بست های مدیر عمومی و آمرین(VIP )های میادین هوائی بین المللی
لایحۀ وظایف مدیر عمومی و آمرین(VIP )های میادین هوائی بین...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های آمرین ویزه و پاسپورت میادین هوائی بین المللی و بنادر زمینی
لایحۀ وظایف آمرین ویزه و پاسپورت میادین هوائی بین المللی و بنادر...
Dec 24, 2017 -
صفحه 3 از 26