اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصیسیستم اهریمز AHRIMS) خویش را از طریق...
Sep 21, 2014 -
طراح نقشه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری طراح نقشه ) خویش را از طریق رقابت...
Sep 21, 2014 -
انجنیر ملکی/متخصصفناوری اطلاعات(تکنالوجی معلوماتی) وزارت داخله
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری تکنالوژی معلوماتی) خویش را از طریق...
Sep 21, 2014 Oct 03, 2014
هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................... عنوان وظیفه: ( هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی ) وزارت/ اداره: (...
Aug 20, 2014 -
کارشناس اختصاصی انجنیری برق
لایحه وظایف عنوان وظیفه: کارشناس اختصاصی انجنیری برق ریاست: ریاست تعمیرات موقعیت: ریاست تعمیرات وزارت امورداخله، ولایت کابل راپوردهی به: رئیس انجنیری (ریاست تعمیرات) راپورگیری: مدیریت حفظ ومراقبت...
Jul 19, 2014 Aug 03, 2014
کارشناس اختصاصی انجنیری (دیزاین) میخانیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 سرطان 1393 یعنی 19/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 12 اسد 1393 یعنی 03/08/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری برق، کارشناس اختصاصی انجنیری...
Jul 19, 2014 Aug 03, 2014
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 سرطان 1393 یعنی 06/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 10 سرطان 1393 یعنی 16/07/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن...
Jul 06, 2014 Jul 16, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 سرطان 1393 یعنی 06/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 25 سرطان 1393 یعنی 16/07/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS) خویش را از...
Jul 06, 2014 Jul 16, 2014
لایحه وظایف کارشناس درامورمشوره دهی اسناد سازی و دیتابیس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس در امور اسناد سازی و دیتابیس) خویش را از طریق رقابت...
May 12, 2014 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی حقوقی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی حقوقی ) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
May 12, 2014 May 25, 2014
صفحه 21 از 24