اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
- مربی معلم ( 3 ) پست.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 13 سنبله 1392 یعنی 04/09/2013 م تاریخ ختم اعلان 23 سنبله 1392 یعنی 14/09/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( مربی معلم ) خویش را از طریق رقابت آزاد و به همکاری...
Sep 07, 2013 -
کارشناس اختصاصی ارشد خریداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 08 اسد 1392 یعنی 30/07/2013 م تاریخ ختم اعلان 22 اسد 1392 یعنی 14/08/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی قرارداد ها، کارشناس تدارکات برای رئیس...
Jul 30, 2013 -
کارشناس اختصاصی تدارکات برای رئیس خریداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 08 اسد 1392 یعنی 30/07/2013 م تاریخ ختم اعلان 22 اسد 1392 یعنی 14/08/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی قرارداد ها، کارشناس تدارکات برای رئیس...
Jul 30, 2013 -
کارشناس اختصاصی قرارداد ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 08 اسد 1392 یعنی 30/07/2013 م تاریخ ختم اعلان 22 اسد 1392 یعنی 14/08/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی قرارداد ها، کارشناس تدارکات برای رئیس...
Jul 30, 2013 -
صفحه 21 از 21