اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی حقوقی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی حقوقی ) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
May 12, 2014 May 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک لوژستیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک) خویش را از طریق رقابت...
May 12, 2014 May 25, 2014
متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي
لایحه وظایف مقام وظيفه: متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي وزارت / :وزارت امور داخله رياست : رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي موقعيت : قرار گاه وزارت امور داخله کابل راپور براي : مديريت عمومي...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
اعلان کاریابی
تاریخ شروع اعلان 31 حمل 1393 یعنی 20/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 10 ثور 1393 یعنی 31/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (کارشناس متخصص ارتباطات شبکه، کارشناس متخصص) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن IOP) ) خویش...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی معینیت پالیسی و استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 حمل 1393 یعنی 08/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی استراتیژی و پالیسی ) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف: محاسب برای پروژه لیپ ( وزارت امورداخله)
لایحه وظایف: محاسب برای پروژه لیپ ( وزارت امورداخله) سمت محاسب دفتر وزارت امور داخله موقعیت کابل - افغانستان نوعیت قراداد قرارداد موقتی مدت قرارداد ۴ ماه امتحانی (امکان تمدید) تعداد ۱...
Dec 01, 2013 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی مهندس (دیزاین)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات، کارشناس...
Oct 02, 2013 -
- لایحه وظایف کارشناس اختصاصی انجنیر ساختمانی (دیزاینر)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات، کارشناس...
Oct 02, 2013 -
صفحه 20 از 22