اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس اختصاصی انجنیری (دیزاین) میخانیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 سرطان 1393 یعنی 19/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 12 اسد 1393 یعنی 03/08/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری برق، کارشناس اختصاصی انجنیری...
Jul 19, 2014 Aug 03, 2014
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 سرطان 1393 یعنی 06/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 10 سرطان 1393 یعنی 16/07/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن...
Jul 06, 2014 Jul 16, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 سرطان 1393 یعنی 06/07/2014 م تاریخ ختم اعلان 25 سرطان 1393 یعنی 16/07/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS) خویش را از...
Jul 06, 2014 Jul 16, 2014
لایحه وظایف کارشناس درامورمشوره دهی اسناد سازی و دیتابیس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس در امور اسناد سازی و دیتابیس) خویش را از طریق رقابت...
May 12, 2014 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی حقوقی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی حقوقی ) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
May 12, 2014 May 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک لوژستیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1393 یعنی 10/05/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 جوزا 1393 یعنی 25/05/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک) خویش را از طریق رقابت...
May 12, 2014 May 25, 2014
متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي
لایحه وظایف مقام وظيفه: متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي وزارت / :وزارت امور داخله رياست : رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي موقعيت : قرار گاه وزارت امور داخله کابل راپور براي : مديريت عمومي...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
اعلان کاریابی
تاریخ شروع اعلان 31 حمل 1393 یعنی 20/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 10 ثور 1393 یعنی 31/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (کارشناس متخصص ارتباطات شبکه، کارشناس متخصص) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن IOP) ) خویش...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی معینیت پالیسی و استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 حمل 1393 یعنی 08/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی استراتیژی و پالیسی ) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
صفحه 20 از 22