اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Need Analysis and Coordination Director
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 12 جدی 1395 یعنی 02/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 24 جدی 1395 یعنی 14/01/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Need Analysis and Coordination Director) خویش را از...
Jan 02, 2017 Jan 14, 2017
مدیر تفتیش اسنادی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 23 قوس 1395 یعنی 13/12/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 قوس 1395 یعنی 20/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Dec 14, 2016 Dec 20, 2016
آمر تفتیش داخلی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 23 قوس 1395 یعنی 13/12/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 قوس 1395 یعنی 20/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Dec 14, 2016 Dec 20, 2016
Project Evaluation and Coordination Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Project Evaluation and Coordination Manager) خویش را از طریق...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of Reporting and Relations
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of Reporting and Relations) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of MOUs and Agreements
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of MOUs and Agreements) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of Consultant Coordination
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of Consultant Coordination) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Document Translation Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Document Translation Manager) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Database Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Database Manager) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Cooperation for Higher Education
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Cooperation for Higher Education) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
صفحه 2 از 22