اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت وارزیابی از تطبیق استراتیژیها و پالیسی ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پالیسی ها و استراتیژی ها)...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
Logistic (SME) Supply and Sustainment Specialist (2
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 دلو 1395 یعنی 28/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 23 دلو 1395 یعنی 13/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی لوژستیک) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Jan 28, 2017 Feb 13, 2017
Human Resources SMEs for Civilianization Program
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 دلو 1395 یعنی 24/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 20 دلو 1395 یعنی 10/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی منابع بشری برای پروگرام ملکی سازی)...
Jan 24, 2017 Feb 10, 2017
Need Analysis and Coordination Director
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 12 جدی 1395 یعنی 02/01/2017 م تاریخ ختم اعلان 24 جدی 1395 یعنی 14/01/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Need Analysis and Coordination Director) خویش را از...
Jan 02, 2017 Jan 14, 2017
مدیر تفتیش اسنادی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 23 قوس 1395 یعنی 13/12/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 قوس 1395 یعنی 20/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Dec 14, 2016 Dec 20, 2016
آمر تفتیش داخلی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 23 قوس 1395 یعنی 13/12/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 قوس 1395 یعنی 20/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Dec 14, 2016 Dec 20, 2016
Project Evaluation and Coordination Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Project Evaluation and Coordination Manager) خویش را از طریق...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of Reporting and Relations
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of Reporting and Relations) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of MOUs and Agreements
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of MOUs and Agreements) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
صفحه 2 از 22