اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت نورستان
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت نورستان) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت نیمروز
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت نیمروز) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت هلمند
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 حوت 1394 یعنی 01/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 28 حوت 1394 یعنی 18/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات ولایت هلمند) خویش را از طریق...
Mar 01, 2016 Mar 18, 2016
کارشناس .Finance, Budget Senior SME
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 08 حوت 1394 یعنی 27/2016/02 م تاریخ ختم اعلان 20 حوت 1394 یعنی 10/2016/03 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Finance, Budget Senior SME) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Feb 29, 2016 Mar 10, 2016
کارشناس Technical Advisor
اعلان کاریابی Technical Advisor تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Technical Advisor) خویش را از طریق...
Feb 17, 2016 May 02, 2016
کارشناس Spectrum Management
اعلان کاریابی Spectrum Management تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Spectrum Management) خویش را از طریق...
Feb 17, 2016 Mar 02, 2016
کارشناس Radio Engineer
اعلان کاریابی Radio Engineer تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Radio Engineer ) خویش را از طریق رقابت...
Feb 17, 2016 Mar 02, 2016
کارشناس Logistics Specialist
اعلان کاریابی Logistics Specialist تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Logistics Specialist ) خویش را از...
Feb 17, 2016 Mar 02, 2016
کارشناس Communication Specialist
اعلان کاریابی Communication Specialist تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Communication Specialist )...
Feb 17, 2016 Mar 02, 2016
کارشناس Technical Advisor
اعلان کاریابی Technical Advisor تاریخ شروع اعلان 28 دلو 1394 یعنی 17/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 12 حوت 1394 یعنی 02/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Technical Advisor) خویش را از طریق...
Feb 17, 2016 Mar 02, 2016
صفحه 10 از 22