اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ID Card Operator کارشناس
اعلان کاریابی ID Card Operator تاریخ شروع اعلان 27 دلو 1394 یعنی 16/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حوت 1394 یعنی 29/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (ID Card Operator) خویش را از طریق رقابت...
Feb 17, 2016 Feb 29, 2016
کارشناس . Design Architect
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 27 دلو 1394 یعنی 16/02/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حوت 1394 یعنی 29/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (Design Architect ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Feb 17, 2016 Feb 29, 2016
کارشناس Supply and Sustainment Automation Inventory Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 04 دلو 1394 یعنی 24/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 د لو 1394 یعنی 10/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and Sustainment Automation Inventory...
Jan 30, 2016 Feb 10, 2016
کارشناس Supply and Sustainment Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 04 دلو 1394 یعنی 24/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 د لو 1394 یعنی 10/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and Sustainment Manager ) خویش را از...
Jan 30, 2016 Feb 10, 2016
معاون ملکی برای قوماندانی های امنیه 34 ولایات
اعلان کاریابی معاون ملکی برای 34 ولایات تاریخ شروع اعلان 04 دلو 1394 یعنی 24/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 25 د لو 1394 یعنی 15/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی (معاون ملکی برای...
Jan 25, 2016 Feb 15, 2016
کارشناس Supply and Sustainment Automation Inventory Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 04 دلو 1394 یعنی 24/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 د لو 1394 یعنی 10/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and Sustainment Automation Inventory...
Jan 25, 2016 Feb 10, 2016
کارشناس Supply and Sustainment Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 04 دلو 1394 یعنی 24/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 د لو 1394 یعنی 10/02/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and Sustainment Manager ) خویش را از...
Jan 24, 2016 Feb 10, 2016
معاون رئیس عمومی تفتیش
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 جدی 1394 یعنی 05/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 جدی 1394 یعنی 20/01/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون رئیس عمومی تفتیش) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Jan 06, 2016 Jan 20, 2016
معاون رئیس عمومی لوژستیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 جدی 1394 یعنی 05/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 30 جدی 1394 یعنی 20/01/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون رئیس عمومی لوژستیک) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Jan 06, 2016 Jan 20, 2016
کارشناس . SME Program Assistant
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 10 جدی 1394 یعنی 01/01/2016 م تاریخ ختم اعلان 25 جدی 1394 یعنی 15/01/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس SME Program assistant) خویش را از طریق رقابت...
Jan 02, 2016 Jan 15, 2016
صفحه 10 از 21