مدیر تفتیش اسنادی

اعلان کاریابی

تاریخ شروع اعلان   23   قوس       1395         یعنی  13/12/2016 م
تاریخ ختم اعلان      30   قوس       1395         یعنی  20/12/2016 م

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر تفتیش اسنادی) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان رقابتی بگذارد که قرار ذیل اند.
1-    مدیر تفتیش اسنادی (6) پست.
کاندیدان محترم میتوانند (CV) یا خلص سوانح خویش را همرا با کاپی اسناد تحصیلی از تاریخ 23/قوس/1395 الی 30/قوس/1395 به ایمیل آدرس ذیل بفرستند: moi.gdop.civ@gmail.com   ، صفحه فیسبوک  S Pagez Nooriو یا به شماره  0785006877 در تماس شوند.
نوت : قابل یادآوری نیز میباشد کاندیدان محترم عنوان پست های متذکره را در هنگام فرستادن درخواستی مشخص نموده تا شامل لیست نهائی بگردند و لایحه وظایف را نیز مطالعه نمایند.

لایحه وظایف
I.    معلومات بست:
کود بست خالی:
عنوان بست: مدیر تفتیش اسنادی
بست: 4
ریاست: ریاست تفتیش اسنادی ریاست عمومی تفتیش  
گزارشدهی: ریاست تفتیش اسنادی
اسم پروژه:
تعداد بست ها: 6
محل وظیفه: کابل، افغانستان و سفر به ولایات

II.    مفاد ساختاری:
تاریخچه وزارت امورداخله:
وزارت امورداخله افغانستان بطورقاطعانه رول تحکیم حاکمیت قانون،محافظت عامه وتأمین امنیت درافغانستان میباشد. که شامل میشود:

•    تحکیم حاکمیت قانون.
•    مبارزه با فساد اداری باتقویه نمودن شفافیت وحسابدهی.
•    تضمین وحتمی نمودن مسلکی سازی پولیس وارتقای ظرفیت کارمندان وزارت امورداخله.
•    احترام به حقوق بشر وتحکیم روابط پولیس با مردم.
•    محافظت ازسرحدات کشور.
•    ارتقای نقش زنان درصفوف پولیس.
•    ایجاد هماهنګی میان قوای مسلح ملی ونهادهای عدلی.
•    سوق واداره قوت های پولیس ملی افغان.
•    مبارزه با تولید وقاچاق مواد مخدره.

هدف وظیفه:
در میان سایر وظایف اساسی، ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله موظف به اجرای کنترول های داخلی و وظایف تفتیش میباشد. که این شامل فعالیت های اداری و پروسیجرهای مالی که درتمام ساحات اداری و حمایوی در وزارت امور داخلث مورد استفاده قرار میگیرد، به شمول وظایف بودیجه و مالی، خریداری، لوژستیک، تعمیرات، پیژند، تکنالوژی معلوماتی و سایر ریاست ها و دیپارتمنت های دیگر. این وظایف اساسی و عمده اند برای حصول اطمنان از کنترول و ارزیابی موثر در وزارت امور داخله. ریاست تفتیش اسنادی ریاست عمومی تفتیش که نقش و مسولیت اجرای وظیفه تفتیش داخلی را دارد، آن وظایف عبارتند از:
•    بررسی مصارف و سیستم کنترول های داخلی، ارزیابی موثریت کنترول داخلی و ارایه سفارش جهت تقویت سیستم کنترول داخلی
•    کمک در شناسایی نقاط پر خطر، ارزیابی خطرات اداری، مالی، و عملیاتی مرجع تحت تفتتیش و ارایه سفارش غرض تقویت مدیریت خطراات جهت نایل آمدن به اهداف ارگان
•    شناسایی خطراات تقلب ، ارتشا فساد اداری،  ضایعات، سؤ استفاده وظیفوی و  سایر موارد که ارگان را نمی گذارد تا به اهداف استراتیژیک خویش نایل آید
•    بررسی اقتصادی بودن، مثمریت و موثریت اجراات، به اجرا گذاشتن تفتیش ، عملیاتی، مالی، و رعایت و پیروی از قانون در جریان تفتیش ریاست معاشات و ریاست عمومی مالی
•    بررسی مالی و کاری معلومات، به راه اندازی تفتیش مالی و اداری  با استفاده از معیارات بین المللی تفتیش داخلی (IPPF) ، قوانین مالی و حسابی جهموری اسلامی افغانستان مقررات و سایر لوایح  وزارت امور داخله.
•    بررسی مطابقت با قوانین و سایر مقررات خارجی، تعهد جهت بدست آوردن اهداف تفتیش با استفاده از اروش های مسکلی ، استفاده از تجارب  و مهارت های دست داشته.

در حالیکه برنامه ها و مسولیت های تفتیش داخلی از قبل موجود هستند، ایجاد معیارها، فارمت های تفتیش، حصول اطمنان از اجراات و پیاده سازی معتبر تفتیش ، راپوردهی و پی گیری ها باید مرور و حمایت گردند. برعلاوه، ظرفیت کارمندان ریاست عمومی تفتیش درسطح کنترول های داخلی و تفتیش تقویت گردد برای حصول اطمنان از اینکه کارمندان ریاست عمومی تفتیش بتوانند بطور موثر نظارت تفتیش داخلی و مقرره حسابدهی را درسطح ملی و محلی انجام دهند.

III.    کارکردها/ نتایج کلید متوقع
مسئولیت های وظیفوی:  
1)    همکاری با مدیر تفتیش در تعیین و طبقه بندی اولویتهای واحد تفتیش داخلی براساس ارزیابی خطرات.
2)    استفاده از پروسیجر های تحلیلی غرض دریافت تفاوت غیر قابل پیش بینی شده تا اجراات بشتر بالای آن عملی گردد.
3)    اجراات تفتیش مطابق به موارد الزامی انستیتوت مفتیش داخلی (تعریف تفتیش داخلی، دستورالعمل سلوک اخلافی و معیارات تفتیش بین المللی یا IPPF)
4)    همکاری با مدیر تفتیش در زمینه بهبود کار ی و تعین وسعت تفتیش از ساحاتیکه قابلیت تفتیش را دارد.
5)    به راه اندازی تفتیش با اسفتاده از تخصص و مراقبت مسکلی.
6)    همکاری با مدیر تفتیش در عرصه بهبود پروسیجر تفتیش داخلی و تهیه گزارشات نیازمندی های مربوطه
7)    تشخیص و شناسایی خطراات تقلیب و به میان آوردن کنترول های وقایوی ساحه بالای افراد و اشخاص که با عث فساد میشود مسدود گردد.
8)    به راه اندازی سروی ابتدائی کنترول داخلی
9)    به راه اندازی سروی ابتدائی مدیریت خطرات و اولویت گذاری فعالیت ها مطابق به فجیح بودن خطر انجام گیرد.
10)    همکاری با مدیر تفتیش داخلی در زمینه تهیه نمودن پلان کاری سالانه
11)    اطمنان و ضمانت از مدرک سیستم مالی و اجرائیوی درهمکاری با مدیر تفتیش داخلی و مباحثه با کارمندان مربوطه در صورت موجودیت یافته ها یا اغتشاشات که باعث تدویر جلسات افهام و تفهیم با مفتیشین و تفتیش شونده گان میگردد  
12)    راه اندازی تفتیش و بررسی های مستقل با همکاری نزدیک مدیر تفتیش داخلی
13)    بررسی، تصحیح تخنیکی و طراحی گزارشات تفتیش داخلی که توسط مامورین تفتیش داخلی تهیه میگردد
14)    نهایی سازی و ارائه گزارش نهایی تفتیش داخلی برای مدیر تفتیش داخلی جهت مرور و اقدامات بعدی
15)    پلانگذاری برای پیگیری تفتیشها بمنظور حصول اطمینان از تطبیق توصیه های شامل در گزارشات مدیریت تفتیش داخلی
16)    اجرای مکلفیتهای ویژه تفتیش که توسط مدیر تفتیش داخلی بمنظور اجرای وظایف ویژه سپرده میشود
17)    تکمیل نمودن کارها مطابق به معیارات مسلکی تفتیش داخلی
18)    مدیریت نمودن سلسله تحقیق و رسیدگی
19)    حصول اطمینان از اینکه تمام وظایف و پروژه ها/مسوولیتها بخوب درک و مورد اجرا قرار گرفته اند
20)    اجرای وظایف مطابق به معیارات مسلکی تفتیش داخلی
21)    مکاتبه نمودن بموقع مسائل ارزنده به مدیر نظارت و بررسی، مدیر تفتیش و رئیس عمومی تفتیش و
22)     حصول اطمینان از اینکه فعالیت های تفتیش بصورت احسن آن مستند سازی گردیده اند
23)    ارزیابی تکافو و مؤثریت کنترول داخلی و مدیریت آسیب پذیری های احتمالی در چوکات وزارت امور داخله
24)    اجرای تفتیش پیگیرانه مطابق به نیازمندی
سایر وظایف و مکلفیتها
25)    سهم گیری در اجراات مسلکی جاری در چارچوب ریاست عمومی تفتیش  
26)    سهم گیری در تطبیق پلانهای تعلیمی و تربیتی
27)    اجرای سایر وظایف معینه از سوی رئیس عمومی/رئیس عمومی تفتیش داخلی/سرمفتیش یا رهبری ارشد ریاست  تفتیش اسنادی

IV.    تاثیر نتایج
این کار باعث اجرای نتایج ذیل خوهد شد:
•    ریاست عمومی تفتیش، وزارت امور داخله قادر به تأمین پاسخدهی و شفافیت بهتر در وزارت امور داخله است
•    ظرفیت ریاست عمومی تفتیش ، وزارت امور داخله بمنظور راه اندازی تفتیش داخلی بهبود یافته و مطابق با معیارات بین المللی جهت اجراات مسلکی تفتیش داخلی میباشد
•    ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله به یک نیروی کاری مسلکی و محرک مبدل میشود که قادر به استفاده از تاکتیکهای جدید تفتیش داخلی از قبیل تفتیش مبتنی بر آسیب پذیری های احتمالی خواهد بود.  

V.    شایستگی ها:
قابلیتهای وظیفه:
•    داشتن دانش تفتیش داخلی سکتور عامه دولت افغانستان و سیستم اداری لازم
•    داشتن دانش دولت افغانستان و ساختار مدیریتی مقدم است
•    مهارتهای مدیریتی
•    مهارتهای کاری در تیم و کار نمودن تحت فشار و  اوضاع دشوار
•    داشتن مهارتهای عالی نوشتاری و گزارشدهی به لسانهای محلی و انگلیسی
•    مهارتهای عالی لسانی یکی از لسانهای رسمی محلی و انگلیسی
•    داشتن مهارتهای عالی مکاتبوی/ارتباطی
•    آشنایی با کمپیوتر بشمول پروگرامهای سپریدشیت، ورد، ایمیل، انترنت
•    داشتن مهارتهای هماهنگی و افهام و تفهیم مؤثر و ثابت
•    داشتن دانش لازم سیستم اداره عامه  

مهارتهای مطلوب:
•    انعطاف پذیری جهت سازگاری با محیط کاری پویا
•    داشتن تجارب کاری با مؤسسات بین المللی
•    داشتن دانش تفتیش داخلی و سیستم کنترول داخلی و طرزالعملهای کاری ادارات دولت  جمهوری اسلامی افغانستان
•    منظم بودن، قادر به اجرای مستقل و وابسته به همدیگر
•    خود جهتی و اتکا توأم با نظارت محدود

VI.    مدارک/شرایط استخدام:
تحصیلات        داشتن حد اقل تحصیلات به درجه لیسانس دراداره تجارت و مدیریت مالی  و بخش های مربوطه
    مدارک تحصیلی مسلکی به سطح عالی مانندCA, CIA, CPA   و(  F1 الی  F9)  ACCAو PRM ترجیح داده میشود.

تجارب    •    حد اقل  یک سال تجربه کاری با درجه تحصیلی لیسانس ضروری پنداشته میشود.
•    تجربه کاری در بخش های اداری، مالی، حسابداری و سایر ساحات مربوطه ترجیح داده میشود
•     تجربه در مدیریت، نظارت و ظرفیت سازی و رهبری مورد نیاز است، تجربه در ساحات ادارات دولتی اولویت داده میشود
•    مهارتهای عالی کمپیوتر به شمول پروگرام آفس (اکسل، ورد، پاورپاینت وغیره)
•    رفتن به ولایات جهت بررسی معاشات و بررسی پرسونل ضروری میباشد.
نیازمندی های لسانی     تسلط کامل در یکی زبان های دری، پشتو و انگلیسی الزامی پنداشته میشود.

VII.    امضاء – تصدیق شرح وظایف پست:
لازمی ( در صورت قابلیت اجرا)

اسم                        امضاء                                         تاریخ
آمر
 اسم /   لقب                                   امضاء                                  تاریخ
آمربخش /شعبه
اسم /   لقب                                      امضاء                                تاریخ