آمر تفتیش داخلی

اعلان کاریابی
تاریخ شروع اعلان   23   قوس       1395         یعنی  13/12/2016 م
تاریخ ختم اعلان      30   قوس       1395         یعنی  20/12/2016 م

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (آمر تفتیش داخلی) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان رقابتی بگذارد که قرار ذیل اند.
1-    آمر تفتیش داخلی (3) پست.‍‍‍‍
کاندیدان محترم میتوانند (CV) یا خلص سوانح خویش را همرا با کاپی اسناد تحصیلی از تاریخ 23/قوس/1395 الی 30/قوس/1395 به ایمیل آدرس ذیل بفرستند: moi.gdop.civ@gmail.com   ، صفحه فیسبوک  S Pagez Nooriو یا به شماره  0785006877 در تماس شوند.
نوت : قابل یادآوری نیز میباشد کاندیدان محترم عنوان پست های متذکره را در هنگام فرستادن درخواستی مشخص نموده تا شامل لیست نهائی بگردند و لایحه وظایف را نیز مطالعه نمایند.

لایحه وظایف
I.    معلومات بست:
کود بست خالی:
عنوان بست: آمر تفتیش داخلی
بست: 3
ریاست: ریاست تفتیش اسنادی ریاست عمومی تفتیش   
گزارشدهی: مدیر عمومی ریاست تفتیش اسنادی
اسم پروژه:
تعداد بست ها: 3
محل وظیفه: کابل، افغانستان   و سفر به ولایات

II.    مفاد ساختاری:
تاریخچه وزارت امورداخله:
وزارت امورداخله افغانستان بطورقاطعانه رول تحکیم حاکمیت قانون،محافظت عامه وتأمین امنیت درافغانستان میباشد. که شامل میشود:

    تحکیم حاکمیت قانون.
    مبارزه با فساد اداری باتقویه نمودن شفافیت وحسابدهی.
    تضمین وحتمی نمودن مسلکی سازی پولیس وارتقای ظرفیت کارمندان وزارت امورداخله.
    احترام به حقوق بشر وتحکیم روابط پولیس با مردم.
    محافظت ازسرحدات کشور.
    ارتقای نقش زنان درصفوف پولیس.
    ایجاد هماهنګی میان قوای مسلح ملی ونهادهای عدلی.
    سوق واداره قوت های پولیس ملی افغان.
    مبارزه با تولید وقاچاق مواد مخدره.

هدف وظیفه:
در میان سایر وظایف اساسی، ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله موظف به اجرای کنترول های داخلی و وظایف تفتیش میباشد. که این شامل فعالیت های اداری و پروسیجرهای مالی که درتمام ساحات اداری و حمایوی در وزارت امور داخلث مورد استفاده قرار میگیرد، به شمول وظایف بودیجه و مالی، خریداری، لوژستیک، تعمیرات، پیژند، تکنالوژی معلوماتی و سایر ریاست ها و دیپارتمنت های دیگر. این وظایف اساسی و عمده اند برای حصول اطمنان از کنترول و ارزیابی موثر در وزارت امور داخله. ریاست تفتیش اسنادی ریاست عمومی تفتیش که نقش و مسولیت اجرای وظیفه تفتیش داخلی را دارد، آن وظایف عبارتند از:
•    بررسی مصارف و سیستم کنترول های داخلی ، ارزیابی موثریت سیستم کنترول داخلی و ارایه سفارشات حیاتی جهت بهبود سیستم کنترول داخلی  تا ارگان بتواند به اهداف ، عملیاتی، گزارش دهی و تنفیذ قوانین نایل آید.
•    کمک در شناسایی نقاط پر خطر، ارزیابی موثریت مدیریت خطرات مرجع تحت تفتیش و شناسایی خطرات اساسی ارگان مربوطه
•     ارزیابی پروسه مدیریت خطرات مانند، شناسایی، تحلیل و دریافت خطرات تقلب تا ارگان بتواند اهداف استراتیژیک خویش را به دست آورد
•    بررسی اقتصادی بودن، مثمریت و موثریت اجراات توسط به راه اندازی تفتیش موثریت
•    بررسی مالی و کاری معلومات، به راه اندازی  تفتیش عملیاتی و مالی غرص حصول اطمینان از موثریت در منابع
•    بررسی مطابقت با قوانین و سایر مقررات خارجی، اجرای تفتیش رعایت و پیروی از قانون در مطابقت به قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ، معیارات بین المللی و سایر میثاق ها که افغانستان به آن ملحق گردیده است.

در حالیکه برنامه ها و مسولیت های تفتیش داخلی از قبل موجود هستند، ایجاد معیارها، فارمت های تفتیش، حصول اطمنان از اجراات و پیاده سازی معتبر تفتیش ، راپوردهی و پی گیری ها باید مرور و حمایت گردند. برعلاوه، ظرفیت کارمندان ریاست عمومی تفتیش درسطح کنترول های داخلی و تفتیش تقویت گردد برای حصول اطمنان از اینکه کارمندان ریاست عمومی تفتیش بتوانند بطور موثر نظارت تفتیش داخلی و مقرره حسابدهی را درسطح ملی و محلی انجام دهند.

III.    کارکردها/ نتایج کلید متوقع
مسوولیت های وظیفوی:  
1)    منحیث مدیر تفتیش یک تیم تفتیش و بررسی، تهیه پلانها/برنامه های تفتیش داخلی.
2)    تدویر پلان تفتیش به اساس خطراات و اولویت گذاری تفتیش در ساحه.
3)    استفاده از پروسیجر های تحلیلی غرض دریافت تفاوت غیر قابل پیش بینی شده تا طرزالعمل های بیشتر بالای آن عملی گردد.
4)    به راه اندازی تفتیش با اسفتاده از تخصص و احطیاط مسکلی.
5)    مدیر تفتیش داخلی منحیث هشدار خطر در مقابل تقلب، ضعف کنترول داخلی، اشتباهات، ضایعات، تضاد منافع، عدم موثریت در کار و منابع عمل خواهد نمود.
6)    شناسایی خطرات تقلب و روی دست گرفتن کنترول ، وقایوی، دریافتی، اصلاحی و هدایتی تا ساحه را به افراد و اشخاصیکه باعث افزایش و ارتشاه فساد میشود ساحه را محدود بسازد.
7)    به راه اندازی سروی ابتدائی جهت تحلیل سیستم کنترول داخلی.
8)    به راه اندازی سروی ابتدائی خطرات و اولویت گذاری فعالیت ها در مطابقت به ارزیابی خطراات در جریان کار عملی در ساحه.
9)    اجرای امتحان کنترول داخلی و پروسیجر های تحلیلی عرض ارزیابی کنترول و نتجه گیری ابتدائی در مورد موثریت سیستم کنترول داخلی.
10)    تعین نمودن اهداف تفتیش.
11)    تهیه و ترتیب سوال نامه کنترول داخلی و چک لست ها.
12)    دریافت خطرات تفتیش در بررسی مشخص.
13)     تهیه و ترتیب پروگرام تفتیش جهت به دست آوردن اهداف مشخص.
14)     انتخاب طرزالعمل مناسب جهت بدست اوردن نتیجه مطلوم.
15)    تجهیز نمودن تیمهای تفتیش، حصول اطمینان از اجرای تفتیش داخلی مطابق به معیارات تفتیش داخلی و رهنمود و طرزالعملهای که توسط اداره تفتیش و بررسی منظور گردیده اند
16)    ارزیابی تکافو و مؤثریت کنترولهای داخلی و مدیریت آسیب پذیری های احتمالی در چارچوب وزارت امور داخله
17)    مستند سازی یافته ها و مکاتبه نمودن شفاهی و نوشتاری آن با رؤسای ذیربط مبنی بر انطباق/اجابت، اجراات و بهبود باالقوه شان.
18)    ارزیابی اجراات تیم تفتیش
19)     همکاری درمورد حکومت داری ، مدیریت خطرات و پروسه های کنترول داخلی.
20)    توصیه نمودن اقدامات لازم جهت مرفوع نمودن کاستی های معین، تحکیم کنترول داخلی و بهبود فرایند اجراات.
21)     به راه اندازی تفتیش جاری معاشات جهت تحلیل حقایق و ارقام غرض ارزیابی موثریت کنترول داخلی پرداخت معاشات و دریافت نیرو پولیس خیالی در قدمه های وزارت امور داخله.  
22)    اشتراک در جلسه اختتامیه تفتیش غرض حصول اطمینان از مطلوم بودن معلومات دست داشته مفتشین.
23)    تهیه پیشنویس و گزارشات نهایی تفتیش داخلی غرض ارایه به مراجع ذیصلاح.
24)    پیگیری تفتیش طبق نیازمندی
25)    نظارت مناسب از اعضای تیم
26)    بررسی نمودن اوراق کاری که توسط اعضای تیم تهیه میگردد
27)    بررسی نمودن پیشنویس گزارشات تفتیش که توسط تیم تفتیش تهیه میگردد
28)    نهایی سازی گزارشات تفتیش و ارائه آن به رئیس عمومی تفتیش داخلی
29)    نظارت از روند تطبیق توصیه های که روی آن توافق صورت گرفته است و ارائه نظریات در مورد ساحات که در آن مشکلات وجود دارد.
30)    مدیریت نمودن مسائل تفتیش با اداره تفتیش شونده
31)    حصول اطمینان از اینکه مقاصد بدست آمده و دوسیه های تفتیش یافته ها، نتایج گزارش شده به اداره تحت تفتیش را حمایت مینماید.
سایر وظایف و مکلفیتها
32)    سهم گیری در اجراات مسلکی جاری در چارچوب ریاست عمومی تفتیش و بررسی
33)    سهم گیری در تطبیق پلانهای تعلیمی و تربیتی
34)    اجرای سایر وظایف معینه از سوی رئیس عمومی/رئیس عمومی تفتیش داخلی/سرمفتیش یا رهبری ارشد ریاست تفتیش اسنادی

IV.    تاثیر نتایج
این کار باعث اجرای نتایج ذیل خوهد شد:
•    ریاست عمومی تفتیش، وزارت امور داخله قادر به تأمین پاسخدهی و شفافیت بهتر در وزارت امور داخله است
•    ظرفیت ریاست عمومی تفتیش ، وزارت امور داخله بمنظور راه اندازی تفتیش داخلی بهبود یافته و مطابق با معیارات بین المللی جهت اجراات مسلکی تفتیش داخلی میباشد
•    ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله به یک نیروی کاری مسلکی و محرک مبدل میشود که قادر به استفاده از تاکتیکهای جدید تفتیش داخلی از قبیل تفتیش مبتنی بر آسیب پذیری های احتمالی خواهد بود.  

V.    شایستگی ها:
قابلیتهای وظیفه:
•    داشتن دانش تفتیش داخلی سکتور عامه دولت افغانستان و سیستم اداری لازم
•    داشتن دانش دولت افغانستان و ساختار مدیریتی مقدم است
•    مهارتهای مدیریتی
•    مهارتهای کاری در تیم و کار نمودن تحت فشار و  اوضاع دشوار
•    داشتن مهارتهای عالی نوشتاری و گزارشدهی به لسانهای محلی و انگلیسی
•    مهارتهای عالی لسانی یکی از لسانهای رسمی محلی و انگلیسی
•    داشتن مهارتهای عالی مکاتبوی/ارتباطی
•    آشنایی با کمپیوتر بشمول پروگرامهای سپریدشیت، ورد، ایمیل، انترنت
•    داشتن مهارتهای هماهنگی و افهام و تفهیم مؤثر و ثابت
•    داشتن دانش لازم سیستم اداره عامه
 
مهارتهای مطلوب:
•    انعطاف پذیری جهت سازگاری با محیط کاری پویا
•    داشتن تجارب کاری با مؤسسات بین المللی
•    داشتن دانش تفتیش داخلی و سیستم کنترول داخلی و طرزالعملهای کاری ادارات دولت افغانستان
•    منظم بودن، قادر به اجرای مستقل و وابسته به همدیگر
•    خود جهتی و اتکا توأم با نظارت محدود

VI.    شرایط استخدام
تحصیلات         داشتن حد اقل تحصیلات به درجه لیسانس دراداره تجارت و مدیریت مالی  و بخش های مربوطه
    مدارک تحصیلی مسلکی به سطح عالی مانندCIA, CPA ،CA   و(  F1 و  F9)  ACCA و  PRMترجیح داده میشود.
تجارب    •    داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش تفتیش اداره عامه با درجه تحصیلی لیسانس ضروری میباشد.
•    تجربه کاری در اداری، مالی، حسابداری و سایر ساحات مربوطه  ترجیح داده میشود
•    تجربه در مدیریت، نظارت و ظرفیت سازی و رهبری مورد نیاز است، تجربه در ساحات ادارات دولتی اولویت داده میشود
•    مهارتهای عالی کمپیپتر به شمول پروگرام آفس (اکسل، ورد، پاورپاینت وغیره)
•    رفتن به ولایات جهت بررسی معاشات و بررسی پرسونل ضروری میباشد.
نیازمندی های لسانی     داشتن تسلط عالی نوشتاری و شفاهی در لسان انگلیسی و تسلط عالی در لسان دری و پشتو

VII.    امضاء – تصدیق شرح وظایف پست:
لازمی ( در صورت قابلیت اجرا)

اسم                        امضاء                                         تاریخ
آمر
 اسم /   لقب                                   امضاء                                  تاریخ
آمربخش /شعبه
اسم /   لقب                                      امضاء                                تاریخ