اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس عدلی و قضائی
تاریخ شروع اعلان 11 سرطان 1397 مطابق July 02 2018م تاریخ ختم اعلان 24 سرطان 1397 مطابق 2018 July 15 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Jul 02, 2018 Jul 15, 2018
کارشناس اداری و تدارکاتی
تاریخ شروع اعلان 11 سرطان 1397 مطابق July 02 2018م تاریخ ختم اعلان 24 سرطان 1397 مطابق 2018 July 15 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Jul 02, 2018 Jul 15, 2018
Internal Coordinator SME
تاریخ ختم: Jun 04, 2018 وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند: رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید...
May 29, 2018 Jun 04, 2018
Accounting SME
تاریخ ختم: Jun 02, 2018 وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید موارد زیر را دقیق مطالعه...
May 26, 2018 Jun 02, 2018
Budget SME
تاریخ ختم: Jun 02, 2018 وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید موارد زیر را دقیق...
May 26, 2018 Jun 02, 2018
عنوان وظیفه: رئیس تعمیرات
لایحه وظایف: عنوان وظیفه: رئیس تعمیرات وزارت: امورداخله موقعیت: کارته سه بخش: ریاست تعمیرات بست: دوم گزارش دهی به: معینیت تامینات گزارشگیری از: قدمه های تحت اثر کود: تاریخ اعلان: ۳/۲/۱۳۹۷ تاریخ ختم اعلان:...
Apr 24, 2018 May 07, 2018
رئیس عمومی مالی و بودجه
لایحه وظایف عنوان وظیفه: رئیس عمومی مالی و بودجه وزارت: امورداخله موقعیت: مرکز وزارت بخش: ریاست عمومی مالی و بودجه بست: اول گزارش دهی به: معین تامینات گزارشگیری از: کارمندان تحت اثر کود: تاریخ اعلان: ۳/۲/۱۳۹۷ تاریخ...
Apr 24, 2018 May 07, 2018
اعلان بست های مدیریت عمومی کشف، مدیریت عمومی تحقیقات و مدیریت عمومی کریمنالتخنیک قومندانی زون 101 اسمائی کابل
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های مدیریت عمومی کشف، مدیریت عمومی تحقیقات و مدیریت عمومی کریمنالتخنیک قومندانی زون 101 اسمائی کابل با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های مدیریت های عمومی مبارزه با جرایم جنائی قومندانی های امنیه ولایت های ننگرهار، پروان، سرپل، بادغیس، لوگر، تخار، کندز، بغلان، بامیان و پکتیا
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های مدیریت های عمومی مبارزه با جرایم جنائی قومندانی های امنیه ولایت های ننگرهار، پروان، سرپل، بادغیس، لوگر، تخار، کندز، بغلان، بامیان و پکتیا با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های آمریت کشف جرایم سازمان یافته، آمر بررسی جرایم خاص، مدیریت بررسی محل واقعه و مدیریت اداری ریاست تحقیقات جنائی قومندانی زون 101 آسمائی کابل
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های آمریت کشف جرایم سازمان یافته، آمر بررسی جرایم خاص، مدیریت بررسی محل واقعه و مدیریت اداری ریاست تحقیقات جنائی قومندانی زون 101 آسمائی کابل با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
صفحه 1 از 27