اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست های آمرین حوزه های امنیتی پولیس شهرکابل
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم ، شایسته و اصلاحات بنیادی در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های آمرین حوزه های امنیتی شهر کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی به رقابت گذشته میشود. عنوان وظیفه: آمر حوزه وزارت/...
Feb 01, 2018 -
اعلان بست های معاونین اداری حوزه های پولیس شهرکابل
به هدف ایجاد سیستم کدری منظم ، شایسته و اصلاحات بنیادی در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، بست های معاونین اداری حوزه های امنیتی شهر کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی به رقابت گذاشته میشود. عنوان وظیفه: معاون اداری...
Feb 01, 2018 Feb 01, 2018
اطلاعیه ریاست منابع بشری وزارت امور داخله!
به تاریخ 5 جدی 1396 امتحان تحریری بست های قرار دادی ریاست پاسپورت در مقر وزارت امور داخله برگزار گردید که از جمله 3319 تن کاندیدان واجد شرایط، 1400 تن در امتحان اشتراک نمودند و در نتیجه ارزیابی پارچه های امتحان، 245 تن اشتراک کننده گان توانستند به...
Jan 07, 2018 Jan 10, 2018
اعلان بست های مدیر عمومی و آمرین(VIP )های میادین هوائی بین المللی
لایحۀ وظایف مدیر عمومی و آمرین(VIP )های میادین هوائی بین...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های آمرین ویزه و پاسپورت میادین هوائی بین المللی و بنادر زمینی
لایحۀ وظایف آمرین ویزه و پاسپورت میادین هوائی بین المللی و بنادر...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های آمرین لوژستیک میادین هوائی بین المللی و بنادر زمینی
لایحۀ وظایف آمرین لوژستیک میادین هوائی بین المللی و بنادر...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های آمرین کشف میادین هوائی بین المللی و محلات عبور کنترول بنادر زمینی
لایحۀ وظایف آمرین کشف میادین هوائی بین المللی و محلات عبور کنترول بنادر...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های آمرین انسداد قاچاق در میادین هوائی بین المللی
لایحه وظایف آمرین انسداد قاچاق در میادین هوائی بین...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست های معاونین قوماندانان میادین هوائی بین المللی
لایحۀ وظایف معاونین قوماندانان میادین هوائی بین...
Dec 24, 2017 -
اعلان بست معاونین، آمرین عبوروکنترول بنادر زمینی تیپ A و B
لایحۀ وظایف معاونین آمر عبور و کنترول بنادر زمینی تیپ A و...
Dec 24, 2017 -
صفحه 1 از 24