اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست های مدیریت عمومی کشف، مدیریت عمومی تحقیقات و مدیریت عمومی کریمنالتخنیک قومندانی زون 101 اسمائی کابل
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های مدیریت عمومی کشف، مدیریت عمومی تحقیقات و مدیریت عمومی کریمنالتخنیک قومندانی زون 101 اسمائی کابل با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های مدیریت های عمومی مبارزه با جرایم جنائی قومندانی های امنیه ولایت های ننگرهار، پروان، سرپل، بادغیس، لوگر، تخار، کندز، بغلان، بامیان و پکتیا
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های مدیریت های عمومی مبارزه با جرایم جنائی قومندانی های امنیه ولایت های ننگرهار، پروان، سرپل، بادغیس، لوگر، تخار، کندز، بغلان، بامیان و پکتیا با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های آمریت کشف جرایم سازمان یافته، آمر بررسی جرایم خاص، مدیریت بررسی محل واقعه و مدیریت اداری ریاست تحقیقات جنائی قومندانی زون 101 آسمائی کابل
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های آمریت کشف جرایم سازمان یافته، آمر بررسی جرایم خاص، مدیریت بررسی محل واقعه و مدیریت اداری ریاست تحقیقات جنائی قومندانی زون 101 آسمائی کابل با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های آمریت های پیژند، تعلیم وتربیه، تحلیل وارزیابی،اداری حمایه مسلکی،تحقیقات جرایم اخلاقی،تحقیقات تخنیکی،تحقیقات جرایم علیه اشخاص، تحقیقات هماهنگی، تعقیب و جستجو، کشف جرایم الکترونیکی، کنترول منطقوی ومعاونیت بررسی محل واقعه ریاست تحقیقات...
تاریخ ختم: April 18, 2018 اعلان بست های آمریت های پیژند، تعلیم وتربیه، تحلیل وارزیابی،اداری حمایه مسلکی،تحقیقات جرایم اخلاقی،تحقیقات تخنیکی،تحقیقات جرایم علیه اشخاص، تحقیقات هماهنگی، تعقیب و جستجو، کشف جرایم الکترونیکی، کنترول منطقوی ومعاونیت...
Apr 08, 2018 Apr 18, 2018
اعلان بست های کلیدی امنیتی (برای 34 ولایت افغانستان)
تاریخ ختم: April 09, 2018 به هدف ایجاد سیستم کدری منظم در ادارات وزارت امورداخله و جابجایی اشخاص مسلکی در بستهای مختلف، رهبری وزارت امور داخله در نظر دارد تا ظرفیت ریزرفی را از افسران بلند رتبه، که شامل رتبه های (سمونیار، سمونمل و...
Mar 25, 2018 -
اعلان بست های معاون اداری قوماندانی امنیه و معاونین اداری حوزه های امنیتی تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمرین حوزه های امنیتی پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمریت کنترول منطقوی پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست آمریت های کشف‎ پولیس تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
اعلان بست های مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه وآمرین جنایی حوزه های امنیتی تخار
تاریخ ختم: April 09, 2018 با در نظرداشت تعهدات و اولویت های رهبری وزارت امور داخله در راستای مبارزه علیه فساد اداری و بمنظور نهادینه ساختن سیستم کادری مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط، تقویت سیستم کادری معیاری و منظم در ادارات...
Mar 25, 2018 Apr 09, 2018
صفحه 1 از 26