اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارمند ثبت وسایط نقلیه
لایحه وظایف : عنوان بست : کارمند ثبت وسایط نقلیه رتبه بست : قراردادی وزارت/اداره: امور داخله ( قوماندانی عمومی امنیه ولایت کاپیسا) ریاست : (ریاست ترافیک) تعداد...
Sep 11, 2018 Sep 21, 2018
کارمند ثبت معلومات
لایحه وظایف : عنوان بست : کارمند ثبت معلومات رتبه بست : قراردادی وزارت/اداره: امور داخله ( قوماندانی عمومی امنیه ولایت نورستان و ارزگان) ریاست : (ریاست...
Sep 11, 2018 Sep 21, 2018
مدیرعمومی سوانح ساتنمنان افسران)
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ............................................................................................................................................  عنوان وظیفه: )مدیرعمومی سوانح ساتنمنان افسران)  وزارت /اداره:...
Jul 21, 2018 -
( استاد یا مربی)
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی .................................................................................................................................  عنوان وظیفه: ( استاد یا مربی)  وزارت /اداره: وزارت امورداخله  ...
Jul 21, 2018 -
(مدیرع مسلکی نظارت وبررسی سوانح درسیستم اهریمز)
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ..............................................................................................................................  عنوان وظیفه: (مدیرع مسلکی نظارت وبررسی سوانح درسیستم اهریمز)  وزارت /اداره:...
Jul 21, 2018 -
مدیر تکنالوژی معلوماتی ) مدیرع تکنالوژی کارت هویت افسران
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ..................................................................................................................................  عنوان وظیفه: ) مدیر تکنالوژی معلوماتی ) مدیرع تکنالوژی کارت هویت...
Jul 21, 2018 -
(مدیرع دیتابیس مدیریت ع تنظیم سوانح ) متخصص سیستم دیتابیس
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ............................................................................................................................................  عنوان وظیفه: (مدیرع دیتابیس مدیریت ع تنظیم سوانح ) متخصص سیستم...
Jul 21, 2018 -
مدیرع پلانگذاری و منابع بشری
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ..............................................................................................................................  عنوان وظیفه :مدیرع پلانگذاری و منابع بشری  وزارت و یا اداره: امور...
Jul 21, 2018 -
مدیر تطبیق برنامه های آموزشی
لایحه وظایف خدمات ملکی .........................................................................................................................................................  عنوان وظیفه : مدیر تطبیق برنامه های آموزشی  وزارت و یا...
Jul 21, 2018 -
مدیرع پلانگذاری و آموزشی
لایحه وظایف خدمات ملکی ........................................................................................................................................  عنوان وظیفه : مدیرع پلانگذاری و آموزشی  وزارت و یا اداره: داخله  ...
Jul 21, 2018 -
صفحه 1 از 28