طریقه گرفتن تذکره در ولایات و ولسوالی ها:

مرحله اول.
نوشتن درخواستی جهت اخذ تذکره   
 درخواستی عنوانی ولسوالی مربوطه نوشته می شود.
 

مرحله دوم.
ولسوال ولسوالی مربوط ورقه درخواستی را ملاحظه نموده و به اداره احصایه ولسوالی راجع می سازد.
اداره احصاییه ولسوالی مربوطه، از شخص متقاضی تذکره می خواهد تا نزد ملک قریه رفته و مهر و تایید او را بدست آورد.
ملک قریه تایید می کند که شخص متقاضی باشنده همان قریه است.
شعبه احصاییه ولسوالی، پس از دریافت تایید ملک قریه، درخواستی را به شعبه مربوط راجع نموده و امر می نماید که تذکره را توزیع نماید.
 

مرحله سوم.
شعبه مربوط بر اساس امر شعبه احصاییه، اوراق و اسناد مربوطه خویش را ملاحظه نموده و بر اساس سوابق پدر وپدر کلان شخص متقاضی، اقدام به توزیع تذکره می نماید.
متقاضی اخذ تذکره، هنگام مراجعه به ولسوالی مربوطه نکات زیر را در نظر داشته باشد:
1-     تذکره پدر ویا یکی از اعضای خانواده خود را با خود داشته باشد.
2-    چهار قطعه عکس با خود داشته باشد.
3-    درخواستی خود را در ورقه چاپی رسمی که به همین منظور تهیه شده، بنویسد.

طریقه گرفتن تذکره در مرکز ولایات

مرحله اول.
 به مقام ولایت درخواستی نوشته می شود.

مرحله دوم.
مقام ولایت درخواستی متذکره را به ناحیه مربوطه راجع می سازد.

مرحله سوم
ناحیه مربوطه، درخواستی را به وکیل گذر راجع می سازد.
وکیل گذر مربوطه تایید می کند که شخص متقاضی باشنده همان منطقه است.
ناحیه مربوطه، پس از دریافت تایید وکیل گذر، به شعبه مربوطه امر می کند تا تذکره را توزیع نماید.
متقاضی تذکره، هنگام گرفتن تذکره، نکات زیر را در نظر داشته باشد:
1-     تذکره پدر ویا یکی از اعضای خانواده اش را با خود داشته باشد.
2-    چهار قطعه عکس با خود داشته باشد.
3-    درخواستی خویش را در اوراق رسمی چاپی که به همین منظور آماده شده، بنویسد.