طریقه گرفتن پاسپورت و معلومات در مورد توزیع پاسپورت

تذکره تابعیت:
 برای گرفتن پاسپورت موجودیت اصل تذکره تابعیت و فوتوکاپی  رنگه  آن ضروری می باشد.
 ریاست پاسپورت، تذکره تابعیت متقاضی را جهت تائیدی به ریاست ثبت احوال نفوس راجع می سازد.
 نصب فوتوی اطفالی که سن (7) سالگی را تکمیل نموده اند درتذکره  دست داشته شان، ضروری است.
 در صورت موجودیت کارت تولدی که ثبت ریاست ثبت احوال ونفوس شده باشد، متقاضی پاسپورت آن را با خود داشته باشد.
 کارمندان نهاد های دولتی ومنسوبین نهاد های نظامی با ارائیه کارت هویت ومعرفی رسمی ازجانب ادارات مربوط شان نیاز به تائید تذکره از سوی ریاست ثبت احوال نفوس ندارند. در صورتی که درمکاتیب شان فوتو نصب بوده وبالای آن مهر اداره مربوط شده باشد. 
 مشخصات عکس مورد نیاز در پاسپورت:
 4 قطعه عکس 5*4.
 زمین عکس (بگروند) آن سفید باشد.
 عکس بدون چهار چوکات باشد.
 عکس قسمی باشد که روبرو ودو گوش معلوم شود.
عکس دیجیتلی وبدون جلا باشد.
 عکس اطفال نوزاد نیز ضرور است.
 
قیمت ومحصول پاسپورت
قیمت ومحصول پاسپورت کمپیوتری به اساس حکم ریاستر جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ پنج هزار افغانی  می باشد.
قیمت و محصول پاسپورت کمپیوتری، به افراد زیر 2750 افغانی تعیین شده است:
اطفال نوزاد الی سن 14 سال؛
 حجاج بیت الله شریف؛
 مامورین رتبه سه وبالاتر ازآن؛
 دگروالان وبالاتر ازآن در نهاد های نظامی؛
 ومریضانی که ازطریق کمیسون وزارت صحت عامه رسماً معرفی می شوند.
 
حضور شخص متقاضی
حضور تمام  متقاضیانی که سن شان بالاتر از(3) سال باشد، در هنگام اخذ پاسپورت ضروری است.
با مریضان داخل بستر که توان گشت و گذار را ندارند، به اساس استعلام وتصدیق شفاخانه مربوطه، ازجانب موظفین دراجرای پاسپورت شان رسیدگی بعمل می آید.
 
خانه پری فورم اخذ پاسپورت
فورمه مخصوص اخذ پاسپورت از سوی ریاست پاسپورت توزیع و از جانب متقاضی خانه پری می شود.
تمام خصوصیات شخص متقاضی درج فورم می گردد.
 دراین فورمه درج: اسم، ولد، تخلص، وظیفه، تاریخ تولد (روز - ماه - وسال)، محل تولد،  املا یا اسپیل نام، اندازه قد، آدرس دقیق و شماره تیلفون همراه، حتمی است.
 نمونه فورم را می توانید از نشانی انترنتی زیر بدست آورید:  نمونه فورم
 
تصدیق بایومتریک
متقاضیان پاسپورت، ازجانب موظفین ریاست پاسپورت بایومتریک می شوند.
نشان انگشت، عکس چشم وشهرت مکمل متقاضی ثبت می گردد.
هیچ شخصی بجای شخص دیگری بصورت قطع بایومتریک شده نمی تواند.
موجودیت خود متقاضی پاسپورت حتمی است.
محاسن سفیدان وافرادی که خطوط پاپیلاری (نشان انگشتان شان خشک بوده) یک روز قبل ازمراجعه به ادارت بایومتریک، دستان شان را با مواد شحمی چرب نمایند.
اشخاص ازجانب مسوولین بایومتریک مظنون ظاهر گردند، رفع مسولیت شان ازجانب ادارات ذیربط رسماً صورت میگیرد.
 
نوت:
آنعده متقاضیان پاسپورت که در سیستم بیف وزارت امور داخله و یا از طریق ارگان های عدلی و قضایی و همچنان مقروضین بانک ها ممنوع الخروج رونما می گردند با معرفی شدن رسمی از طرف ریاست پاسپورت به مرجع مربوطه در حصه رفع ممنوع الخروج شان اقدام می شود و زمان آن مربوط به خود شخص متقاضی می شود. شخص ممنوع الخروج به ارگانی که وی را ممنوع الخروج ویا بیف نموده، معرفی می شود. مراحل بعدی مربوط به همان ارگان می شود.
عریضه چاپی ومکاتیب رسمی دوایردولتی.
عریضه چاپی (یا درخواست) پاسپورت :
 مامورین ارگان های دولتی، نظامیان و وکلای پارلمان  که ذریعه مکاتیب رسمی جهت اخذ پاسپورت معرفی می شوند، عکس شان در حاشیه درخواستی درج گردیده و مهر اراده مربوطه ی بالای عکس صورت گیرد.
اشخاصی که وظیفه رسمی ندارند، به شمول اطفال،  عریضه چاپی که مهر صکوک وزارت مالیه درآن شده باشد، را به اداره مرکزی و واحدهای ولایتی آن ارائیه نمایند.
برای اطفال ونوجوانان الی سن (17) سال عریضه ازجانب والدین طوری که فوتوی والدین نیز درعریضه نصب شده باشد ترتیب می گردد.
مریضانی که ازطریق کمیسون صحی وزارت محترم صحت عامه که به اساس مکتوب رسمی معرفی می گردند، درحصه اجرای پاسپورت شان قانوناً اجراآت صورت می گیرد.
 
تاجران
برای تاجران با ارائیه مکتوب رسمی از وزارت متجارت وصنایع واداره  آیسا وجواز معتبر سال پاسپورت توزیع می گردد.
برای شرکت های تجارتی صرف به رئیس یا معاون ویا یکی ازاعضای حامل شرکت پاسپورت صادر می گردد.
درصورتی که رئیس ویا معاون هردو نیاز به پاسپورت داشته باشند، پاسپورت یکی از آنها قید وبرای دیگرش پاسپورت اجراء می گردد.
در صورتی که شخصی مایل به تمدید پاسپورت دست نویس خویش که قبلا به طور قانونی اخذ نموده است، باشد. ریاست پاسپورت به منظور سهولت برای شخص مذکور پاسپورت دست داشته وی را تمدید می نماید.
 
مراحل اخذ و تمدید پاسپورت اتباع خارجی
مراحل اخذ و تمدید ویزه اتباع خارجی همانند مراحل خدمات اساسی 2 می باشد و اسناد ذیل ضروری است:
جواز شرکت مربوطه
جواز کار(جواز انفرادی شخص)
مکتوب اداره آیسا
مکتوب وزارت خارجه
مکتوب معینیت اداری وزارت امور داخله
مکتوب ریاست تصدی افغانتور(گرځندوی)وزارت اطلاعات وفرهنگ
رسید بانکی(آویزرسید پرداخت پول) و
تعرفه.
فورمه درخواستی متقاضی ویزه را می توانید از آدرس انترنتی زیر بدست آورید: www.moi.gov.af))
 
میعاد پاسپورت
معیاد پاسپورت کمپیوتری پنج سال بوده که ازتاریخ صدورآن محاسبه می شود.
درختم مدت پنج سال، پاسپورت قبلی آن قید وپاسپورت جدید دربدل قیمت ومحصول آن صادر می گردد .
درصورت مغالطه  پاسپورت درتاریخ تولد محل تولد – اندازه قد شغل – امضا وسپیل نام وغیره پاسپورت جدید دربدل قیمت ومحصول صادر می گردد.
 
مفقودی پاسپورت
 درصورت مفقودی پاسپورت،  پارچه کتنگ اعلان از افغان اعلانات وضم عریضه چاپی به اداره مرکزی ویا واحد های اداری آن در ولایات اطلاع داده شود.
بعد ازساقط ساختن اعتبار پاسپورت، به تمام سرحدات رسماً اخبار شده پاسپورت جدید دربدل قیمت ومحصول آن صادر می گردد.
 
حریق پاسپورت
بعد ازاطلاع به ادارات پولیس اطفائیه - ناحیه مربوط واهالی منطقه وتائید ادارات مربوط پاسپورت جدید دربدل قیمت ومحصول صادر می گردد.
درصورت شستن، پاره شدن وغیره موارد پاسپورت ضم سوابق حفظ گردیده پاسپورت جدید دربدل قیمت ومحصول آن صادر می گردد.
 
شرایط ممنوع الخروج
اشخاصی که حکم ممنوع الخروج شان ازطریق مراجع عدلی وقضائی صادر شده باشند؛
اشخاصی که دعوای حقوقی داشته و رسماً ازطریق ادارت حقوقی ممنوع الخروج شده اند؛
اشخاصی که از ادارت ومراجع رسمی وغیررسمی مقروض بوده واز طریق مراجع مربوط رسماً ممنوع الخروجی شان صادر گردیده باشد بخصوص ازطریق بانک های کشور؛
برای افراد واشخاص فوق الذکر زمانی پاسپورت صادر می گردد که رفع ممنوع الخروجیت شان را از ادارات مربوط رسماً ارائیه بدارند.
 
اولویت ها
 صدور واجرای پاسپورت برای معلولین، معیوبین، مریضان، محاسن سفیدان، خانم ها واطفال زیرسن نسبت به سایر متقاضیان اولویت دارد.
 
شرایط وموعد بطلان پاسپورت های سابقه ودست نویس
درصورتی که سازمان هوانوردی ملکی جهان برحامل پاسپورت متذکره درسطح جهان اجازه پرواز را ندهند.
درصورتی که سفارت های کشور های خارجی ونماینده گی های سیاسی شان مقیم افغانستان به پاسپورت های متذکره ویزه صادر ننمایند.
در صورتی که رهبری وزارت امورخارجه وامور داخله در زمینه تصمیم اتخاذ نمایند.
 
مقاصد صدور پاسپورت های عادی
به هدف سیاحت، تجارت، مریضی، دیدن اقارب، مناسک مذهبی  و کارپاسپورت برای هموطنان عزیز اجرا وتوزیع می گردد.
 
تعریف ویزه
ویزه اجازه نامه عبوری است که برای ورود، خروج و اقامت اتباع خارجی بداخل کشور پاسپورت یا ورقه جداگانه داده می شود.
ویزه ها ده نوع زیر می باشد:
ویزه ورودی
ویزه ورودی بدون کار
ویزه ورودی کار
ویزه اقامه
ویزه عبوری (ترانزیت)
ویزه عبوری دوطرفه (ویزه دبل ترانزیت)
ویزه سیاحت
ویزه رفت و آمد
ویزه کثیرالمسافرت
ویزه خروجی
محصول ویزه ورودی دارای مجوزکار مبلغ (30) دالر امریکایی
محصول ویزه اقامت الی یک سال در هرماه مبلغ (20) دالر امریکایی.
محصول ویزه عبوری مبلغ (30) دالر امریکایی دوطرفه (60) دالر امریکایی.
محصول ویزه سیاحت برای یک ماه مبلغ(50) دالر امریکایی با کشور هایی که قیمت ویزه شان را برای شهروندان افغانستان افزایش میدهند معامله بلمثل صورت می گیرد.
محصول ویزه کثیرالمسافرت برای سه ماه مبلغ (90) دالرامریکایی و برای شش ماه (180) دالر وبرای یک سال (360) دالر امریکایی.
محصول ویزه ورودی بدون مجوز کار مبلغ (100) دالرامریکایی یا معادل آن .