طریقه اخذ جواز راننده گی

برای اخذ راننده گی شرط اول، تکمیل کردن سن 18 سالگی است.مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ قانون ترافیک جاده، متقاضی اخذ جواز راننده گی باید سن ۱۸ را تکمیل کرده باشد.
متقاضی اخذ جواز راننده گی، اصل تذکره تابیعت خود را باید با خود داشته باشد.

برای متقاضی اخذ جواز راننده گی، ابتدا از سوی ریاست ترافیک یک فورمه صحی توزیع می گردد.

متقاضی فورمه دریافتی را خانه پوری و سپس از همان جایی که دریافت نموده، تسلیم می نماید.

پس از تکمیل شدن معاینات صحی و تسلیم نمودن فورمه صحی، شخص متقاضی به شعبه کورس مراجعه نموده و شامل درس های عملی و نظری راننده گی می گردد.

بعد از فراگیری درس های کورس راننده گی، از شخص متقاضی امتحان عملی اخذ می گردد.

در صورتی که شخص متقاضی در امتحان کامیاب شود، مبلغ 510 افغانی به ریاست ترافیک جهت تعرفه جواز راننده گی پرداخت نموده و جواز راننده گی خویش را دریافت می نماید.

همچنان 200 افغانی به خاطر طراحی موتر به بانک تحویل می شود.