گفتگوی ویژه با سمونوال محمد ایاز قیومی رییس کریمنال تخنیک ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امورداخله

وزارت امور داخله/27 ثور

اداره کریمنال تخنیک در کدام سال در چوکات ریاست جرایم جنایی ایجاد گردید؟

اداره کریمنال تخنیک در سال 1338 در چوکات ریاست جنایی مرکزی وزارت امورداخله ایجاد شد که قبلا بنام آمریت کریمنال تخنیک یاد می شد، بعد به مدیریت کریمنال تخنیک ارتقا کرد وفعلا مطابق تشکیل جدید به ریاست کریمنال تخنیک ارتقا نموده است .

ریاست کریمنال تخنیک دارای چند بخش کاری است؟

در چوکات اداره کریمنال تخینک هشت بخش تحقیقاتی مطابق قوانین ومقررات نافذه کشور فعالیت دارد .

بخش نشان انگشت، تدقیق اسناد، دی ان ای، بیولوژی بالستیک، عکاسی، دومکس وبای متریک .

وظایف اصلی ریاست کریمنال تخنیک کدام ها اند؟

وظایف اصلی اداره کریمنال تخنیک  بررسی محل واقعه به شکل علمی ومسلکی، باربندی آثار مادی وحفظ آن به گونه ی فنی ومسلکی، تدقیق مسلکی وعلمی بالای آثار مادی از محل واقعه و ارایه نظر علمی ومسلکی در رابطه به محاکم زیربط .

در ریاست کریمنال تخنیک چه تعداد از افسران آموزش های مسلکی و تخنیکی دیده اند؟

در بخش بای متریک (1050 ) تن افسران از ارگان های مختلف قوای مسلح تحت آموزش مسلکی قرار گرفته اند.(12)  تن دربخش بالستیک، 8 تن دربخش دی . ان. ای، 12 تن دربخش نشان انگشت، 8 تن در بخش عکاسی ودو تن در بخش دومکس  آموزش دیده اند. 

تعداد لابراتوار هایی که شما به وسیله ی آن هویت مجرمان را تثبیت می کنید، در سراسر کشور چند لابراتوار است؟

یک لابراتوارمجهزدربگرام داریم که به هزینه بیش از شش ملیون دالر امریکایی به کمک مالی ایالات متحده امریکا در آنجا نصب گردیده که در بخش های تثبیت نشان انگشت بالستیک، عکاسی دومکس و دی ان ای فعالیت دارد  هم چنان یک لابراتوارتدقیق اسناد جعلی درمیدان هوایی بین المللی کابل وجود دارد که به کمک مالی استرالیا ایجاد شده است. گفتنی است که در این لابراتوار ها بیش از سه هزار قضیه تثبیت گردیده است.

جامعه جهانی چه کمک های دیگری در زمینه ی فراهم سازی وسایل تخنیکی به ریاست کریمنال تخنیک وزارت امور داخله، نموده است؟ 

جامعه جهانی (1300) وسیله ی تثبیت هویت را به آمریت بای متریک کمک نموده است. همچنان در نظر است که در پنچ زون کشور لابراتوار های تشخیص هویت مجرمان به کمک جامعه جهانی فراهم ساخته شود.

آیا تمامی منسوبان پولیس ملی ثبت بای متریک را پشت سر گذاشته اند یاخیر؟

تمامی منسوبان پولیس ملی کشور بای متریک شده وعلا وه بر ان تعداد از افسران وزارت دفاع ملی ،امنیت ملی ، اعضای شورای ملی واداره امور نیز سبت وراجستر گردیداست .

چه تعداد از منسوبان نیروهای امنیتی بر مبنای بررسی های تخنیکی شما، دارای سابقه جرمی شناخته شده اند؟

پس از ثبت و راجستر منسوبان پولیس واردو در ریاست کریمنال تخنیک وزارت امور داخله، (1160) تن از منسوبان پولیس ملی و(500 ) تن از منسوبان اردوی ملی در نزد این اداره  دارای سابقه جرمی شناخته شده اند .

آیا کدام آرشیف و بایگانی از مشخصات افراد ثبت شده در نزد شما موجود است تا به وسیله ی آن بتوانید هویت افرادی را که پس از شمولیت در صفوف نیروهای امنیتی مرتکب جریم و جنایت می شوند، شناسایی کنید؟

بلی ما در مورد مجرمین بیش از یک صد هزار کلکسیون داریم که به وسیله ی آن می  می توانیم انتحارکننده ویا مجرمان دیگر را( در صورتی که قبلا در نزد ما ثبت شده باشند) ذریعه خون ویا اعضای بدن شان تثبیت نماییم .

در سرحدات کشور سیستم بای متریک فعالیت دارد؟

بلی ما در سرحدات کشور دستگاه های بای متریک را به خاطر شناسایی وتثبیت هویت اشخاص وافراد مهم ارسال نموده ایم که در حال حاضر به فعالیت خویش ادامه می دهند.

توقع شما از مردم افغانستان چیست؟

ما از مردم خود توقع داریم که خود را در سیستم بای متریک ثبت و راجستر نمایند تا ما بتوانیم مجرمان را به موقع شناسایی وتثبیت هویت نماییم .