مصاحبه اختصاصی با محترم مل پاسوال نوروز خلیق قوماندان اکادمی پولیس ملی کشور

از تاسیس آکادمی پولیس چند سال می گذرد؟

از تاسیس اکادمی پولیس ۷۶ سال سپری شده که منحیث یگانه مرکز علمی و تحقیقاتی در راستای آموزش های مسلکی پولیس برای جوانان کشور خدمات زیادی را انجام داده است و شیوه های گوناگون را با معیارهای جهانی توسط اموزگاران داخلی و خارجی اموزش می بینند

آیا اکادمی پولیس عضویت انجمن اکادمی های بین المللی را دارد؟

بلی اکادمی پولیس به دلیل داشتن پیشینه ی کاری و فعالیت های بیشتر، در این اواخر طی یک کنفرانس بین المللی، عضویت انجمن اکادمی های بین المللی را کسب کرد.

در ده سال گذشته چه تعداد از افسران و ساتنمنان از اکادمی پولیس فارغ شده اند؟

طی ده سال گذشته (2304) تن به درجه لیسانس به رتبه دوهم حارن (8411 ) تن به رتبه ساتنمن و(1348 ) تن ازکورس های اختصاصی فارغ گردیده است.

جهت آموزش وارتقای ظرفیت منسوبان پولیس ملی چه اقداماتی  صورت گرفته است؟

جهت فراگیری آموزش های مسلکی وارتقای ظرفیت نیروهای پولیس ملی افغانستان (11) مرکز آموزشی دایمی (24) مرکز آموزشی موقت (13) تولی تعلیمی وتربیتی ساتنمنان و(33 ) تولی تعلیمی وتربیتی برای آموزش های مسلکی افسران، ساتنمنان وسربازان در تمامی ولایت های کشور ایجاد شده است که اکنون به صد ها تن از منسوبین پولیس ملی در سطوح مختلف در حال فراگیری اموزشهای تخصصی اند

در یک سال گذشته چه کارهایی در راستای ارتقای ظرفیت تعلیمی منسوبان پولیس انجام شده است؟

در طول یک سال اخیر ظرفیت جذب نهاد های تعلیمی پولیس از پانزده هزار تن به بیست هزار تن ارتقا کرده است.

آیا در برنامه های آموزشی آکادمی پولیس کدام تغییراتی رونما گردیده است؟

مضامین جدیدی از قبیل حقوق بین الملل، روانشناسی جنایی، اداره محابس، سیستم پلان گزاری استراتیژیک پولیس، پلان اوپراتیفی وراننده گی از موضوع هایی اند که در یک سال اخیر شامل مواد درسی اکادمی پولیس ملی شده اند.

چه تعداد از منسوبان پولیس ملی در کورس های سواد آموزی تنظیم شده اند؟

بیش از بیست هزار تن ازمنسوبان کم سواد وبی سواد پولیس ملی در کورس های سواد آموزی تنظیم شده اند.

مدت تحصیل در آکادمی پولیس چند سال است؟

محصلین در آکادمی پولیس برای چهار سال آموزش داده می شوند و درهمین مدت مضامین تحصیلات عالی را به شکل استاندارد فرا خواهند گرفت.

آیا در ساختارتشکیلاتی اکادمی پولیس تغیراتی رونما شده؟

بلی ما تغیراتی را در سیستم تشکیلاتی اکادمی پولیس بوجودآورده ایم. چنانچه در سال جاری بیست وهفت بست سارمنی به صفت اسیستانت در تشکیل اکادمی پولیس گنجانیده شده است.

چه تغییرات دیگری در سیستم درسی و تشکیلاتی آکادمی پولیس به میان آمده؟

در سیستم عمومی و تخصصی اکادمی پولیس تغیرات مثبت به وجود آمده است. چنانچه پیش از این، پوهنځی های ما به نام پوهنځی ۱ ۲ ۳ و ۴ مسما بود وفعلآ پوهنځی های اختصاصی را به نام پوهنځی جنایی، لوژستیکی، امنی و سرحدی نام گزاری نموده ایم که محصلین جذب شده در سه سال اول به شکل عمومی اموزش می بینند ودر سال چهارم به اساس ارزیابی استادان نظر به استعداد، توانایی و ظرفیت های شان به پوهنځی های اختصاصی جذب می شوند.