گفتگوی مختصر با پاسوال سید جمال عبدالناصر صدیقی معین تصدی امنیتی و محافظت عامه وزارت امورداخله در مورد چگونگی فعالیت نیروهای تحت امرش

مورخ4/11/1390
گفتگوی مختصر با پاسوال سید جمال عبدالناصر صدیقی معین تصدی امنیتی و محافظت عامه وزارت امورداخله در مورد چگونگی فعالیت نیروهای تحت امرش

پرسش: چه نیازی وجود داشت که ریاست محافظت عامه به معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ارتقا کرد؟
پاسخ : شماری از پروژه های بین اللملی وانکشافی در کشور به خصوص در کابل که توسطه شرکتهای خصوصی امنیتی تامین امنیت می شدند بربنیاد فرمان شماره 62ریاست محترم جمهوری فعالیت انها متوقف ووظایف شان به نیروهای تصدی امنیتی و محافظت عامه محول گردید وبخاطر تامین امنیت بهتر وبیشتر این پروژه ها ایجاب می نمود که ریاست محافظت عامه به سطح معینیت ارتقا نماید
پرسش:لایحه وظایف این معینیت چیست؟
پاسخ:وظایف اساسی معینیت محافظت عامه تامین امنیت پروژه های انکشافی، تامین امنیت قطارهای اکمالاتی ، حفظ عابدات تاریخی ، تامین امنیت قطار آهن مزار حیرتان ، تامین امنیت بانک ها ی خصوصی ودولتی ،تامین امنیت جاده حلقوی شمال به جنوب ، تامین امنیت معادن ، تامین امنیت شرکت ها ی بزرگ اقتصادی، مخابراتی ،محلات دیپلوماتیک وغیره پروژه های که درراستای زیر ساختاهای اقتصادی وانکشافی کار میکنند می باشد.
پرسش :آمادگی رزمی نیروهای تصدی امنیتی و محافظت عامه برای تحقق این اهداف چه گونه است ؟
پاسخ :البته زمان کمیست که معینیت محافظت عامه تشکیل شده است اما باید گفت که ارتقای ظرفیت این نیروها تا اندازه یی زمانگیر است . ولی تلاش ما در راستای بلند بردن قابلیت ها وتوانی نیروهای محافظت عامه در بخشهای مختلف  به شدت جریان دارد تا کار  ما مورد تایید مردم و دولت افغانستان قرارگیرد.
پرسش:راجع به شرکت های امنیتی خصوصی اگر معلومات ارایه کنید ؟
پاسخ: درمجموع تا کنون 46 شرکت امنیتی خصوصی نزد وزارت امورداخله ثبت است که  23شرکت  امنیتی خصوصی خارجی و23 شرکت خصوصی امنتی داخلی می باشد و متباقی منحل شده اند و کار بالای انحلال این شرکت ها نیز به شدت ادامه دارد
مطابق فرمان شماره 62 مقام عالی ریاست جمهوری شرکتهای خصوصی امنیتی که باعث بد امنی و بی نظمی در کشور شده اند باید لغو شوند اما برخی شرکتهای امنتی خصوصی دیگر که مسولیت امنیت مراکز دیپلوماتیک و مراکز قوای ایتلاف را دارند بربنیاد اعلامیه کنوانسیون ژینو میتوانند تاسا ل 2013فعالیت خود را ادامه دهند اما متبا قی که مسوولیت تامین امنیت پروژه های انکشافی ، قطارها،موسسات بانک ها وغیره را برعهده دارند در ایند نزدیک لغو خواهد شد
و برای پیشبرد بهتر این مسوولیت پولیس محافظت عامه با یونیفورم خاص ملبس و با تجهیزات پیشرفته مجهز می باشند  و اموزشهای حرفه ایی را نیز فراه می گیرند
پرسش: چنانکه حامد کرزی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که این شرکتها باعث بی نظمی وناامنی درکشور گردیده بودند این موضوع چه قدر مورد تاید شمااست .
پاسخ:بلی قبلا همین گونه بود وبه همین منظور محترم رئیس چمهور کشور تصمیم اتخاذ نمود که این شرکت ها لغو درجنب معینت محافظت عامه ملحق وکارشان به صورت قانونی انجام شود.
ما این برنامه را به گونه یی سازمان دهی نموده ایم که با لغو این شرکتها خلائی امنیتی به وجودنیاید واز جانب دیگر ناامنی ها وچالش های امنیتی که پیش از این وجود داشت درآینده وجود نداشته باشد .واز عملکرد این نیروها درمقابل مردم ومقامات جواب گو خواهیم بود .
پرسش : آموزش وپرورش نیروهای شما چه گونه است ؟
پاسخ :مایک مرکز اموزشی داریم که پیش از این ظرفیت آموزش 300تن را داشت اما اکنون این کمیت را به 500تن ارتقا دادیم وپرسونل محافظت عامه دراین مرکز اموزش می بینند که یک قسمت این نیروها محلات وقرارگاهارا تامین امنیت میکند و بخش دیگر این نیروها چگونگی تامین امنیت قطار های اکمالاتی را اموزش می بینند .
پرسش:برنامه بعدی شما چگونه است ؟
پاسخ:ما بزودی مسولیت های امنتی را از شرکتهای امنیتی خصوصی به عهده میگریم وفعالیت این کمپنی ها لغو میشوند وتمام سلاح،تجهیزات وپرسونل انها را به محافظت عامه انتقال می دهیم شرکت میخواهیم بیش از پیش با بالابردن توانائی پرسونل خود اعتماد وعتبار مردم و دولت را جلب نمایم تا آنها از امنیت پروژه ها انکشافی نگران نباشند .