مصاحبه اختصاصی با محترم مل پاسوال اسد اله مدیر عمومی ترافیک ولایت کابل در مورد دستاوردها و فعالیت های سال 1390 پولیس ترافیک کابل.

شمادر سال گذشته جهت تنظیم جاده ها وچهارراها در شهرکابل چه نوع فعالیت های را انجام داده اید؟

view-source:http://farm8.staticflickr.com/7083/6898546986_bdcdb10be1_m.jpg

منسو بان پولیس مدیریت عمومی ترافیک ولایت کابل درسال گذشته فعالیت های خستگی ناپذیر را در جهت تنظیم جاده هاوچاراه ها بافعال  نگهداشتن اشارات ترافیکی وفعالیت فزیکی منسوبین ترافیک انجام داده اند . که سبب بهبود نسبی وضعیت ترافیک در شهر کابل گردیده است چنا نچه در  ده چاراهی فعال زیگنال های برق فعال در خطوط جاده ها ، دهلیز پیا ده روها، رنگ امیزی غرفه های ترافیکی در نقا  ط مختلف شهر وهمچنین پولیس ترافیک بامساعی  مشترک  شاروالی کابل توانسته بخش های مختلف  شهر کابل را از وجود موانع سمنتی، توقف بی مورد وسایط نقلیه ، پاکسازی شیشه سیا ه ودست فروشان پاکسازی نمایند.

آقای اسدالله دررابطه به توزیع جوازسیروجوازرانندگی نسبت به سال گذشته چگونه سهولت ها بوجود آمده است؟

هیات رهبری ریا ست ترافیک در رابطه به توزیع جواز سیر وجواز راننده گی سهولت های خوبی را نسبت به سال گذشته بوجود اورده  که روزانه بیش از دو هزار تن به  دفاتر ترافیک مراجعه  می کنند که کا رهایشان مطابق قانون ترافیک  بموقع اجرا می شود، چنا نچه در سال که گذشت بیش از سی ویک هزار جلد جواز سیر وبیش از نزده هزار جلد جواز رانندگی به کته گوری های مختلف به همشهر یان کابل توزیع گردیده که ازاین مدرک بالغ به یک ملیارد افغانی درامد پولی داشته است که تحویل بانک شده است.

 

پرسونل شما دررابطه به جلوگیری از حادثات ترافیکی در شهرکابل چی کارهای را انجام داده اند ؟

مسولین وموظفین ترافیک در رابطه به جلوگیری از حاد ثات ترافیکی انچه در توان دارند از هیچ گونه تلاش دریغ نورزیده وتدابیر که در ز مینه برای شا ملین ترافیک اتخاذ گردیده. اینست که مدیریت ترافیک ولایت کابل توانسته در هفتاد باب مکا تب شهر کابل قو اعد ومقررات ترافیکی راتدریس وبرای 326 تن افسران وساتنمنان قطعات نظا می قواعد ترا فیکی اموزش داده شده که واقعات ترافیکی نسبت به سال 1389 کاهش یافته

درسالیکه گذشت چندعراده وسایط نقلیه نسبت خلاف ورزی شان جریمه نقدی شده است؟

منسوبان پولیس ترافیک توانسته اند 6132عراده وسایط شیشه سیاه را پاکسازی 6789عراده وسایط نقلیه و3122 عراده موتر سایکل  به  علت خلا ف ورزی شان از قوانین ترافیکی به شهرک پولیس انتقال دهند .ودر سال 1389/  8587 عراده وسا یط مختلف النوع که خلاف قوانین ترافیکی گشت و گذار میکرد جریمه نقدی گردیده که از این مدرک بیش از یک ملیارد افغانی توسط پولیس ترافیک به دست امده وتحویل بانگ گردیده که نسبت به سال 1389 بیش از پنچصد ملیون افغا نی افزایش رانشان میدهد .

درسال گذشته چند عراده وسایط سرقت شده توسط پرسونل شما دریافت وبه مالک اصلی آن تسلیم داده شده است؟

جواب : در سال که گذشت 90  عراده واسطه سرقت شده توسط منسوبان پولیس  ترافیک در یافت و به مالک اصلی ان تسلیم داده شده است.