مصاحبه احتصاصی با لوی پاسوال غلام علی ( وحدت) معین تامیناتی وزارت امور داخله

مصاحبه احتصاصی با لوی پاسوال غلام علی ( وحدت) معین تامیناتی وزارت امور داخله

وظایف اصلی معینیت تامیناتی وزارت امور داخله چه است؟
معینیت امور تامیناتی – امور تهیه وتدارکات قوای پولیس را در بخشهای مختلف برعهده دارد  وادرات مربوط قرار ذیل است :
-ریاست عمومی لوژستیک
-ریا ست عمومی مخابره وکمپیوتر
-ریاست مالی وبودیجه
-ریاست خدمات صحیه
-ریاست تعمیرات
-ریاست خریداری
واز طریق این ریاست ها تمامی امکانات را در سراسر کشور به پولیس ملی افغانستان می رساند تا در راستای وظایف شان با کدام چالشی رو به رو نشوند
اقای وحدت تجهییزات نظامی و تدارکات لوژستیکی پولیس ملی از کدام طریق تمویل می شود ؟ از طریق کشورهای خارجی و یا از درامد حکومت افغانستان ؟
پولیس ملی افغانستان در بخشهای مختلف هم تجهیزات نظامی و هم تدارکات لوژستیکی به خصوص روغنیات ، مواد غذایی، یونیفورم و وسایط از طریق نهادهای داخلی و خارجی تمویل می شود به ویژه از طریق ادارات انکشافی سازمان ملل متحد ( لتفا ) سیستیکا و دولت افغانستان
آمادگی ها اکمالاتی شما در آستانه انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی چگونه است ؟
آمادگی برای اکمال پروسه انتقال :تا جا یکه به معینیت تامیناتی ارتباط می گیرد ،تحویل گیری یک تعداد قرارگاه ها وبیز های خورد وکوچک است که در زمینه یک کمیته تنظیم شده وبطور دوامدار با کمیته مرکزی انتقال در تماس است .علاوه بر آن معینیت تا میناتی تدابیر مشخص خود را در خصوص صرفه جویی در نحوه استفاده از تجهیزات وعینیات لوژستیکی را روی دست دارد که بالترتیب الی سال 2014 عملی خواهد شد.
ذخایر واستوک در دیپوهای شما چگونه است ؟
ذخیره سازی واستوک در نظام های امنیتی یک اصل است تنظیم استوک وذخایر بنابر صواب دید رهبری صورت میگیرد .ذخیره شش ماهه همیشه وجود دارد ودر صورت لزوم انکشاف خواهد کرد .
سربازان از نبود کیفیت سلاح شاکی اند .پولیس چه وقت قادر به دسترسی با سلاح با کیفیت می شود ؟
کیفیت سلاح با گذ شت هر روز بهتر میشود سلاح های کهنه به سلاح جدید به گونه دوام دار تعویض می شود،برخی قطعات پولیس هم اکنون تجهیزات پیشرفته را در اختیار دارند که توانمندی اجرای هر گونه وظایف عمیلیات را به تنهایی پیش می برند.
اگر جامعه جهانی پس از خروج نیروهای خود به تعهدات خود عمل ننماید تدابیر شما چه است ؟
جامعه جهانی تعهد دارد تا سال 2025 افغانستان ومنجمله قوت های پولیس را حمایت نماید در صورتیکه جامعه جهانی منابع وامکانات در اختیار وزارت امور داخله قرار ندهد دولت افغانستان میتواند منابع وامکانات را در اختیار نیرو های امنیتی قرار دهد این امکان در اختیار دولت هست وبالا خره وزارت امور داخله عواید خوبی دارد که با تصمیم دولت میتواند یک قسمت احتیا جات این وزارت را مرفوع سازد .
باور مندی شما بر عملی شدن این وعده ها تا چه حد است واز کدام منابع داخلی شما در راستایی اکمالات استفاده خواهید نمود؟
پاسخ .جامعه جهانی به اساس تعهدیکه دارد تا سال 2025 دولت افغانستان را از هر لحاظ حمایت ومنابع تولید داخلی افغانستان را تقویه مینماید که در اینصورت مشکل قوای مسلح از منابع داخلی حمل خواهد شد وزارت امور داخله خود نیز عواید قابل توجه دارد که در صورت ضرورت از آن استفاده خواهد شد .
اقدامات عملی شما در راستای محو کامل فساد اداری در بخش های مربوط از چه قرار است ؟
فساد اداری یک پدیده شوم است که در برخی ادارات دولتی وجود دارد خوش بختانه در معینیت تا میناتی رو به کاهش بوده سیر نزولی دارد .مدیریت نظارت وکنترول که در سال 1391 فعال خواهد شد بر  کاهش فساد اداری نقش موثر خواهد داشت ،علاوتآ تغیرات وتبدیلاتی نیز بعمل آمده واشخاص آلوده به فساد تبدیل واز وظیفه بر کنار شده است که این موضوع در کاهش فساد تاثیر مثبت داشته است

سفرهای کاری به ولایات توسط رهبری وزارت امور داخله چه اثراتی را بالای روند اکما لات وتامینات بجا گذاشته است ؟
سفر های کاری در ولایات عمدتآ به منظور برسی امور تحقق اولویت ها ی وزیر امور داخله صورت می گیرد ،بررسی  از وضع معیشتی پرسونل ، نحوه استفاده از روغنیات لوژستیکی ،تجهیزات ،وسایل ووسایط پولیس تطبیق پروژه ها وغیره امور اثرات قابل ملاحظه داشته است چنانچه در سال جاری با وجودیکه در برج اسد بودجه انکشافی در اختیار ما قرار داده شد در ظرف سه الی چهار ماه 55 فیصد بودجه انکشافی وزارت امور داخله بمصرف رسیده وبودجه عادی 99 فیصد مصرف شده است این خود یک پیشرفت ونتیجه سفر های کاری است که بولایات صورت گرفته است
 دست آورد های عمده شما ظرف این مدت چیست ؟
اصلاح تشکیلاتی .
ایجاد مراکز لوژستیکی در سطح زون ها وولایات .
ایجاد لوای انتقالات .
ایجاد ورکشاپ ها در سطح ولایات .
ساخت یک بلاک رهایشی برای ورثه شهدا .
در یافت بودجه برای اعمار تعمیر معینیت تآ میناتی در هفت طبقه
توزیع وسایط هموی زرهی به ولایات آسیب پذ یر .
ایجاد مدیریت عمومی همکاری نظامی .
ایجاد مدیریت عمومی کنترول نظارت .
تربیه (3202 )نفر در بخش های مختلف اکمالات
 استخدام متخصصین در بخش های تدارکات مالی وتعمیرات خارج از پلان ق ع تعلیم وتربیه
از جمله دستاوردهای عمده در این مدت به شمار می رود
ظرف سال 1390  کدام پروژه های سا ختمانی  صورت گرفته است؟
اعمار وتکمیل تعمیرات تعداد 17 پروژه انکشافی در بخش ها ی اطفایه ، تهانه جات سرحدی ، ذخایر تیل ،نظارتخانه ولایت کابل ، مرکز تعلیمی محافظت عامه ،مرکز لوژستیک میدان وردک وغیره .
برنامه های بعدی شما برای سال 1391 از چه قرار است ؟
در سال جاری تعداد 4 پروژه انکشافی سال گذ شته 1390 که پروژه های انتقالی بوده اند تحت کار قرار دارد وهکذا تعداد 10 پروژه دیگر در نظر است تا در سال جاری بعد از منظوری وزارت اقتصاد آغاز گردد وهمچنان در اختیار گذاشتن موازی 3713 جریب زمین در سراسر کشور غرض اعمار تآسیسات برای پولیس ملی به دونر ها واگذار خواهد شد
جهت بلند بردن ظرفیت های کاری پرسونل از کدام شیوها استفاده نموده وچه اسرات مثبت را در قبال دارد؟
جذب 6 مهندس ورزیده ومسلکی .
جذب 6 تن متخصص صنوف تامیناتی بحیث مشاور .
پیشبرد امور نقشه کشی بطور مستقلانه توسط متخصصین تعمیرات .
پیشبرد سیمینار ها ی میتودیکی ورهنمودی برای پرسونل