پرسش و پاسخ در بخش های قانون تدارکات، اجناس، امور ساختمانی و خدمات مشورتی

پرسش و پاسخ در بخش قانون تدارکات

سوال 1:- قانون تدارکات به چه منظور وضع شده است ؟
جواب :- جواب: این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی و مختلط وضع گردیده است.

سوال 2:- قانون تدارکات در کدام سال وضع گردیده است؟
جواب :- قانون تدارکات در سال 1384 وضع و با ایجاد تغیرات در آن توسط فرمان شماره 59 مورخ 31/4/1387 توشیح و درجریدۀ رسمی نشر و باردیگرتوسط فرمان شماره 149 مورخ 29/10/1387 رئیس جمهور اسلامی افغانستان درمورد تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تدارکات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (957) سال 1387 توشیح گردیده است.

سوال 3:- قانون تدارکات دارائی چند فصل و چند ماده است؟
جواب: قانون تدارکات دارای 10 فصل و 96 ماده میباشد.

سوال 4:- هدف از قانون تدارکات چه است؟
جواب: اهداف قانون تدارکات افغانستان قرار ذیل است
•    تامین شفافیت در مراحل تدارکات، عدم تبعیض
•    کنترول موثر امور مالی و مصارف عامه
•    اقتصادی بودن
•    فراهم نمودن زمینه برای اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط

سوال 5:- آمر اعطأ کیست ؟
جواب: امر اعطاء شخصی است که صلاحیت منظوری یا تعدیل قرارداد تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی را طبق احکام قانون تدارکات و اداره امور مالی و مصارف عامه دارا میباشد.

سوال 6:- هیأت تدارکات متشکل از کدام اشخاص است؟
جواب: هیئت تدارکات متشکل از رؤسا و سایر مسؤولین اداره است که با نظر داشت احکام قانون تدارکات جهت تنظیم و پیشبرد امور تدارکات از طرف اداره توظیف میگردد

سوال 7:- آفر چیست؟
جواب: پیشنهاد یا نرخ دهی است که توسط داوطلب در مقابل دعوت یا درخواست مبنی بر تهیه اجناس ، تدارکات خدمات و امور ساختمانی ارائه میگردد.

سوال8:- چه تضمینات از داوطلب اخذ میگردد؟
جواب: 1 تضمین آفر، 2 تضمین پیش پرداخت، 3 تضمین اجرای قرارداد.

سوال 9:- تضمین آفر چرا گرفته میشود؟
جواب: تضمین آفر جهت حصول اطمینان از ادای مکلفیت داوطلب مبنی برعقد قرار داد از هنگام تسلیمی آفر الی عقد قرارداد گرفته میشود

سوال 10:- شرطنامه چیست؟
جواب: تضمین آفر جهت حصول اطمینان از ادای مکلفیت داوطلب مبنی برعقد قرار داد از هنگام تسلیمی آفر الی عقد قرارداد گرفته میشود

سوال11:- کدام اشخاص را داوطلب گفته میتوانیم؟
جواب: شخص حقیقی یا حکمی واجد شرایط است که به منظور ارائه آفر در مراحل تدارکاتی اشتراک مینماید.

سوال12:- داوطلبی باز چیست؟
جواب: روشی است که به اساس آن هر داوطلب با رعایت مشخصات مندرج در شرطنامه، آفر خویش را در مورد تدارکات مورد نظر به اداره مربوط تسلیم مینماید

سوال13:- داوطلبی مقید چیست؟
جواب: روشی است که در آن داوطلبان محدود که از سه نفر کم نباشد به داوطلبی دعوت میشود

سوال14:- تدارکات از منبع واحد چیست؟
 جواب: روشی است که به اساس آن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی بدون داوطلبی مستقیماً صورت میگیرد

سوال 15:- مراحل تدارکات عبارت از چیست؟
جواب: فعالیت های تدارکاتی است به شمول اجراات مربوط به ارزیابی قبلی اهلیت که بعداز اتخاذ تصمیم طوریکه در قانون تدارکات ذکر گردیده اغاز و با اکمال آن طبق قرار داد خاتمه میابد.

سوال16:- مدت آفر دهی داوطلبی باز چند روز است؟
جواب: مدت آفردهی داوطلبی باز داخلی و خارجی درقانون تدارکات قرار ذیل تعیین گردیده است
•    از 21 الی 90 روز برای داوطلبی باز در صورتیکه داوطلبی داخلی باشد
 روز های متذکره حداقل و حداکثرمعیاد داوطلبی باز را در بر میگیرد ولی برای هریک از روش تدارات در قانون تدارکات و احکام طرزالعمل تصریح گردیده است .
سوال17:- تدارکات از منابع بین المللی در کدام حالات قابل تطبیق است ؟
جواب: تدارکات منابع بین المللی در حالات ذیل قابل تطبیق است
•     در صورتیکه غرض تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی به اساس قیم رقابتی در افغانستان کمتر از سه نفر باشد
در صورتیکه در مراحل داوطلبی در داخل کشور داوطلب قابل قبول تشخیص نگردد.

سوال18:- اعلان داوطلبی شامل کدام مطالب میباشد؟
جواب: شامل مطالب ذیل میباشد
•    موضوع تدارکات
•     شیوه دریافت شرطنامه    
•    ضرب الاجل تسلیمی آفر، زمان و تاریخ تدویر گشایش آفرها
•    آدرس اداره تدارکات
•    اخذ تامینات
•     سایر معلومات مطابق احکام قانون تدارکات      

سوال19:- کمیسیون خاص تدارکات شامل کدام اشخاص می باشد؟
جواب: کمیسیون خاص تدارکات متشکل از سه شخص میباشد که عبارت از
1. وزیر مالیه
2. وزیر عدلیه
3. وزیر اقتصاد
رئیس این کمیسیون خاص تدارکات وزیر مالیه میباشد.

سوال20:- هدف از گدام داری چیست؟
جواب: دولت میتواند یک یا چند گدام را بمنظور تضمین اهداف ذیل ایجاد نماید:
•    ذخیره اموال مورد نیاز تمام ادارات
•    ذخیره اموال تهیه شده قابل حفظ مازاد نیازمندی موجود ادارات
•    ذخیره مواد لازم برای حالات اضطراری و عاجل طبق طرزالعمل
•    تنظیم اندازه ذخیره با نظر داشت ضرورت قبلی و پیش بینی ضرورت به آن در آینده •  

سوال 21:- آیا آفر ها در آفر گشائی رد میشود؟
جواب: هیچ نوع آفر در آفر گشائی به استثنای آفرهای که بعد از ختم میعاد آفردهی تسلیم گردیده رد نمیشود.

سوال22:- آیا شخصیکه آفر ارائیه کرده در آفر گشائی موجود نمی باشد آفرش باز میگردد؟
جواب: بلی شخصیکه آفر ارائه کرده و در آفرگشائی هم موجود نباشد آفرش باز میگردد

سوال23:- چی وقت داوطلب حق تجدید نظر را مطالبه کرده میتواند؟
جواب: داوطلبی که بالاثر تخلف از احکام قانون تدارکات خساره مند گردیده باشد حق دارد کتباً تجدید نظر را از مسول اداره تدارکاتی مطالبه نماید مگر اینکه قرارداد اعطا شده باشد.
درخواست برای بررسی اداری زمانی ارائه میگردد که:
1. قرارداد قبلاً اعطا شده باشد.

2. مسول اداره تدارکاتی نتوانسته است که تصمیم خویش را در زمینه الی مدت 7 روز کاری بعداز دریافت درخواست برای ارزیابی صادر نماید، و یا

3. داوطلب خواهان درخواست تجدید نظر در برابر تصمیم مسول اداره تدارگاتی باشد


سوال24:- هیت معاینه متشکل از کدام اشخاص می باشد؟
جواب: متشکل از کارکنانی است که به جهت اطمینان از چگنونگی کمی و کیفی تدارکات طبق احکام قانون تدارکات از طرف اداره توظیف میگردد

سوال25:- هیت ارزیابی آفر ها متشکل از کدام اشخاص می باشد؟
جواب: متشکل از کارکنانی است که به منظور ارزیابی و مقایسه و تهیه راپور آن از طرف اداره توظیف میگردد

سوال 26:- ارزیابی قبلی داوطلب چی مفهوم دارد؟
جواب: ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب در تدارکات پیچیده یا در قراردادهای دسته جمعی به منظور تشخیص اهلیت داوطلبان واجد شرایط قبل از تسلیم آفرها صورت میگیرد

سوال27:- کدام آفر در آفر گشائی باز نمی شود؟
جواب: آفر هایی که بعد از ختم میعاد آفردهی تسلیم گردد

سوال28:- چه وقت تجزیه قرارداد به بخش ها صورت میگیرد؟
جواب: هر گاه تجزیه قرارداد تدارکات به حصص یا اجزای جداگانه، از نظر مالی و تخنیکی مفاد بیشتری را برای اداره تدارکاتی عاید نماید دراینصورت تدارکات به حصص تقسیم و هر یک از حصص طور جداگانه به داوطلبان مختلف داده شده میتواند. مشروط بر اینکه این اقدام به منظور اجتناب از تطبیق روش های رقابتی تدارکات مندرج در ماده شنازدهم قانون تدارکات نباشد. .

سوال 29:- ساحه تطبیق قانون عبارت از کدام ساحات است؟
جواب: ادارات، شاروالی ها و سایرواحدهای غیر بودجوی که از بودجۀ دولت تمویل میشود، مکلف اند، امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی خود را مطابق احکام این قانون تنظیم نمایند.

سوال30:- کدام موارد مشمول ساحه تطبیق قانون تدارکات نمی باشد؟
جواب:
1. تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی ایکه به منظور حفظ منافع و مصالح علیای کشور ایجاب محرمیت را نماید.

2. مقررات تدارکاتی مؤسسات بین المللی ایکه مغایر احکام این قانون باشد، در اینصورت حکومت می تواند با نظر داشت تعهدات قبلی به تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی تمویل شده در قرارداد، طبق مقررات آن مؤسسات موافقه نماید.

3 .تدارکات ادارات دولتی افغانستان مقیم خارج کشور با رعایت حکم مندرج ماده نودیکم قانون تدارکات مطابق قواعد و مقررات کشور میزبان صورت میگیرد، مگر اینکه در موافقتنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
 پرسش و پاسخ در بخش اجناس
سوال 1: منظور از اجناس چیست؟
جواب: انواع مختلف اموال بشمول تجهیزات، تولیدات، مواد خام، اعم از اشکال جامد، مایع یا گاز، یا خدمات ضمنی است که برای تهیه اجناس ضروری باشد، مشروط براینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت اصلی اجناس بیشتر نباشد.

سوال 2: خدمات مربوط به اجناس یعنی چه؟
جواب: عبارت از خدمات ضمنی است که برای تهیه اجناس، مانند بیمه، نصب، آموزش، و نگهداری ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد

سوال 3: آیا تعدیل یا تغییرات در قرارداد قابل اعتبار می باشد؟
جواب: بلی مشروط به اینکه به صورت تحریری، تاریخ وار، صریحاً با مراجعه به قرارداد و توسط نماینده با صلاحیت هر یک از جانبین امضاء شده باشد.

سوال 4: اسعار یا واحدپولی که پرداخت ها به قراردادی به آن صورت میگرد کدام اسعار میباشد؟
جواب: تحت شرایط قرارداد اسعاری خواهند بود که قیمت آفر توسط آن بیان شده باشد.

سوال 5: ترجیح تدارکات از منابع داخلی چیست ؟
جواب:
1. اداره مکلف است، اجناس، خدمات، و امور ساختمانی را طبق شرطنامه از تولیدات داخلی تهیه و تدارکات نماید، مشروط به اینکه قیمت تدارکات از منابع داخلی نسبت به تدارکات وارداتی از حدود فیصدی مندرج در طرزالعمل، تجاوز ننماید.

2. در مقایسه آفرهای داوطلبانی که در افغانستان نماینده مقیم ندارند و تابع پرداخت مالیات بر عایدات نمیباشند، در مقایسه با آفر های داوطلبانی که نماینده مقیم در افغانستان دارند و تابع پرداخت مالیات برعایدات میباشند، قیمت آفرهای کتگوری اول طبق فیصدی که در طرزالعمل به منظور ارزیابی تعیین گردیده، تزیید می یابد.

3. تفصیل امتیاز ترجیحی در طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد.


سوال 6: تضمین اجرا که توسط فرمایش دهنده از قراردادی اخذ میشود چه وقت باید به قراردادی مسترد گردد؟
جواب: تا 28 روز بعداز تاریخ تکمیل اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت قرارداد، و یا فسخ قرارداد که به علت تخطی از طرف قراردادی نبوده و یا مطابق قرارداد اجرات شود.

سوال 7: پرداخت ها حداکثر تا چه مدت بعداز تسلیمی صورت حساب یا درخواست برای پرداخت توسط اکمال کننده و قبولی آن از جانب فرمایش دهنده باید صورت گیرد.
جواب:در مدت 60 روز و یا و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 8: مسؤلیت ترتیب حمل و نقل اجناس در مطابقت با چه شرایطی است؟
جواب: شرایط تجارت بین المللی (Incoterms) مگر اینکه در شرایط خاص هر قرارداد طور دیگری مشخص شده باشد.

سوال 9: کدام قوانین بالای هر قرارداد نافذ میباشد؟
جواب: قوانین جمهوری اسلامی افغانستان مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد مشخص شده باشد.

سوال 10: چه کسی آزمایشات و یا معاینه اجناس و خدمات مربوطه را باید انجام دهد؟
جواب: اکمال کننده به مصرف خود و بدون پذیرش مصرف توسط فرمایش دهنده تمام همچو آزمایشات ویا تفتیش های اجناس و خدمات مربوطه را طوریکه در شرایط خاص هر قرارداد مشخص شده است انجام خواهد داد. .

سوال 11: مبلغ ترجیح داخلی صرف به منظور ارزیابی چقدر است؟ .
جواب: مطابق شرطنامه.

سوال 12 : آفر جوابگو کدام است ؟
جواب: آفری است که با تمام هدایات، ضروریات، شرایط و مقررات شرطنامه بدون انحراف، فروگذاری یا حذف عمده مطابقت داشته باشد.

سوال 13: تشبثات دولتی درچه صورتی واجد شرایط برای شرکت در داوطلبی میباشند؟
جواب: تمام تشبثات دولتی واجد شرایط میتوانند ، در صورتیکه هیچ نوع تضاد منافع وجود نداشته باشد، درداوطلبی اشتراک نمایند.

سوال 14: آیا عدم حضور داوطلب و یا نماینده وی در جلسه قبل از داوطلبی او را فاقد اهلیت خواهد ساخت؟
جواب: نخیر

سوال 15: در مقابل داوطلبیکه آفر داری نازلترین قیمت را ارائه نموده ، اصلاح اشتباهات خود را قبول نکند ، چه باید کرد ؟
جواب: آفر آن داوطلب رد میگردد.
 
 پرسش و پاسخ در امور ساختمانی

سوال 1: حکم در شرایط عمومی قرارداد امور ساختمانی کیست؟
جواب: حکم عبارت از شخص میباشد که توسط قراردادی و فرمایش دهنده جهت حل مناقشات در مرحله ابتدایئ مطابق مواد شرایط عمومی قرارداد تعیین شده است.

سوال 2: بل احجام کار چیست؟
جواب: عبارت از بل تکمیل و نرخ داده شده احجام کار توسط داوطلب میباشد که جزء از اسناد قرارداد را تشکیل میدهد.

سوال 3: قیمت قرارداد کدام است؟
جواب: عبارت از قیمت مندرج در نامه قبولی ( پذیرش نامه ) بوده که بعداً مطابق احکام قرارداد تنظیم میگردد..

سوال 4: تاریخ تعیین شده تکمیل کار چیست؟
جواب: عبارت از قیمت مندرج در نامه قبولی ( پذیرش نامه ) بوده که بعداً مطابق احکام قرارداد تنظیم میگردد..

سوال 5: چه کسی میتواند تاریخ تکمیل کار را تمدید ویا امر تسریع کار را صادر نماید؟
جواب: مدیر پروژه.

سوال 6: تاریخ آغاز کار کی است؟
جواب: عبارت از زمان میباشد که در شرایط خاص قرارداد ذکر شده است. این تاریخ آخرترین تاریخ میباشد که قراردادی ناگزیر است امور ساختمانی را رسماً آغاز نماید.

سوال 7: میعاد مسؤلیت رفع نواقص چیست؟
جواب: عبارت از مدت مندرج در شرایط خاص قرارداد میباشد که بعد از تاریخ تکمیل قرارداد آغاز میشود.

سوال 8: چه کسی مسؤلیت حفاظت تمام فعالیت ها در ساحه کار را دارد؟
جواب: قراردادی

سوال 9: هرگاه تصرف قسمت ساحه کار الی تاریخ مندرج در شرایط خاص قرارداد به قراردادی داده نشود مسؤلیت تأخیرات با چه کسی است؟
جواب: با فرمایش دهنده و جبران آن باید از طرف وی پذیرفته شود.

سوال 10: کنترول کیفیت کار اجرا شده به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 11: انتخاب مدیر پروژه و معرفی آن به قراردادی جزء وظایف چه کسی است؟
جواب: فرمایش دهنده

سوال 12: تحویل ساحه کار به قراردادی جز وظایف چی کسی است؟
جواب: فرمایش دهنده

سوال 13: آیا تائید پشنهادات قراردادی برای سرعت دادن به کار جزء وظایف فرمایش دهنده است؟
جواب: بلی

سوال 14: چه کسی ساحه کار و امورساختمانی را بعد از صدور تصدیق نامه تکمیل کار توسط مدیر پروژه باید تصاحب نماید؟
جواب: فرمایش دهنده

سوال 15: آیا پاسخ به سوالات در رابطه با شرایط و داده های قرارداد به عهده فرمایش دهنده است؟
جواب: خیر به عهده مدیر پروژه است و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 16: مسؤول تائید افراد کلیدی قراردادی که در پروژه مشغول به کار میباشد به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 17: آیا تصمیم گیری مدیر پروژه در موارد مسائل قرارداد در نقش نماینده کارفرما میباشد ویا در نقش قراردادی؟
جواب: در نقش نماینده فرمایش دهنده

سوال 18: تائید برنامه کاری قراردادی به عهده چه کسی است؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 19: چه کسی کنترول کار قراردادی و تشخیص نواقص را به عهده دارد؟
جواب: مدیر پروژه و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 20:هرداوطلبی چند آفر میتواند ارائه کند ؟
جواب: هر داوطلب باید برای یک قرار داد تنها یک آفر به طور انفرادی و به طور مشترک ارائه نماید . داوطلبی که برای یک قرار داد چندین آفر ارائه نماید (به استثنای اینکه منحیث داوطلب فرعی اشتراک نموده یا درحالاتیکه به آفربدیل اجازه داده شده باشد) سبب رد تمام آفرهای داوطلب میگردد .

سوال 21: مصارف تهیه و ارائه آفر به عهده کیست؟
جواب: داوطلب تمام مصارف ناشی از تهیه و ارائه آفر را خواهد پرداخت و فرمایش دهنده به هیچ صورت مسولیت این مصارف را به عهده نخواهد گرفت.

سوال 22: آیا قیم آفر شامل هر گونه مالیات مربوطه می باشد ؟
جواب: تمام هزینه های گمرکی ، مالیات برعایدات ، مالیات شغل و سایر تکس های اضافی قابل پرداخت توسط قرار دادی طبق قرارداد یا به کدام سبب دیگر ، سر از تاریخ بیست هشت روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفرها باید نرخ ها ، قیمت ها و قیمت مجموعی ارائه شده توسط داوطلب شامل گردد.

سوال 23: فرمایش دهنده در برابر اقلام کاری که یک داوطلب در آفر خود برای آن ها نرخ و قیمت نداده چه چیزی کرده میتواند؟
جواب: داوطلب باید نرخها و قیم را برای تمام اقلام که در بل احجام کار تشریح گردیده است توام با قیمت مجموعی داوطلبی ارائه نماید. اقلام کاری که داوطلب برای آن نرخ و یا قیمت نداده فرمایش دهنده در برابر آن کار ها پول نخواهد پرداخت .

سوال 24: نرخ تبادله اسعار که توسط داوطلب قرار است برای قیم آفرها استفاده شود باید به چی تاریخی انجام گرفته می تواند .
جواب: 28 روز قبل از آخرین ضرب العجل برای تسلیمی آفرها و یا مطابق شرطنامه و قرارداد.

سوال 25: چه وقت تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر، اجرا و یا ضبط شده می تواند؟
1. تغیر یاانصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن.
2. انکار داوطلب از پذیرش اشتباهات حسابی در ورق آفر.
3. اجتناب از عقد قرارداد تدارکات مطابق شرطنامه از طرف داوطلب برنده.
4. فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق شرطنامه از طرف داوطلب.
5. ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب در رابطه به اهلیت آن
 پرسش و پاسخ در خدمات مشورتی


سوال 1: خدمات مشورتی کدام نوع خدمات است؟
جواب: فعالیت های است که ماهیت تخصصی، ذهنی و مشورتی داشته باشد. امور مربوط به تهیه اموال و اجناس و اجرای امور ساختمانی از این امر مستثنی بوده، مگر اینکه امور مربوط جنبه معلوماتی داشته باشد. خدمات مشورتی شامل طرح (دیزاین)، نظارت، آموزش، بررسی (تفتیش)، ایجاد پروگرامهای کمپیوتر سافت ویر، نظریات و پیشنهادات متخصصین و خدمات مشابه تخنیکی و مسلکی می باشد.

سوال 2: مشاور فرعی چه کسی است؟
جواب: شخص یا اداره است که مشاور، انجام بخش از خدمات مربوط قرارداد را به وی واگذار مینماید.

سوال 3: کدام شرکت ها و نهاد ها مشاور نامیده میشوند؟
جواب: شرکت های مشورتی، شرکت های مهندسی، مدیران ساختمانی، شرکتهای مدیریت، عاملین تدارکات (قرارداد)، بازرسان، محاسبین، مؤسسات سازمان ملل متحد و سازمان های چند ملیتی دیگر، بانک های سرمایه گذاری و تجارتی، دانشگاها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان های دولتی، سازمان های غیر دولتی و افراد.

سوال 4: کدام فعالیت ها شامل خدمات مشورتی نمیباشند؟
•    جواب: انواع خدمات که جنبه های فزیکی یا مادی آن بیشتر است فعالیت ها به دو دسته تقسیم شده میتواند.
(1) خدماتیکه ماهیت ذهنی ، تخصصی و مشورتی نداشته باشد
(2) فعالیت های مربوط به اجناس و امورساختمانی که قابل اندازه گیری میباشد

سوال 5: چه خدماتی جنبه های فزیکی ویا مادی آن بیشتر است و شامل خدمات مشورتی نیست؟
جواب: فعالیت های ساختمانی ، ترمیماتی ، مراقبتی ، تولید و ساخت اجناس، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات یا کارخانه ها، نقشه برداری، حفاری اکتشافی، عکس برداری هوائی، تصویر سازی ماهواره ای و خدماتی که بر پایه تولید محصول فزیکی قابل سنجش و شمارش باشد..

سوال 6: چه موقع نباید یک مشاور را استخدام نمود؟
جواب:
1. زمانی که تضاد بین فعالیتهای مشورتی و تدارکات اجناس، کارهای ساختمانی یا خدمات ( به غیراز خدمات مشورتی ) موجود باشد
2. موقعیکه تضاد بین وظایف مشورتی وجود داشته باشد
3. اگررابطۀ مشاور با کارکنان اداره نهاد تدارکاتی باشد.

سوال 7: مشارکت بین مشاورین چرا و چگونه انجام میگیرد؟.
جواب: مشاورین می توانند به منظور تکمیل زمینه های تخصص خود و تقویت زمینه پشنهاد خود از نظر تخنیکی و در اختیار داشتن تعداد کارشناس متخصص بیشتر و ارائه را ه حل ها و روش های بهتر انجام کار و در برخی موارد برای ارائه پشنهاد قیمت پائین تر به صورت مشارکت یا قرارداد مشورتی فرعی باهم مشارکت نمایند.

سوال 8: منظور از پرسنل مشاور چیست؟
جواب: پرسنل مشاور افرادی هستند که توسط مشاور ویا توسط هر مشاور فرعی به منظور انجام خدمات ویا هر بخش از آن به کار گماشته میشوند.  

سوال 9: کدام اقدامات مشاور نیاز به تائید قبلی فرمایش دهنده دارد؟
جواب:
1. شروع و اقدام به قرارداد فرعی جهت اتمام هر قسمت از خدمات
2. هرگونه تغییر یا افزایش پرسنل مشاور
3. هرگونه اقدام دیگر که در شرایط خصوصی قرارداد مشخص شده باشد.

سوال 10: تعهدات مشاور در رابطه با تهیه گزارش چیست؟
جواب:
1. مشاور گزارشات و مدارک مورد نیاز را به شکل، تعداد و در زمان های که در قرارداد مشخص شده است به کارفرما ارائه خواهد نمود
2. گزارشات نهائی بصورت کاپی الکترونیکی درسی دی روم، علاوه بر کاپی های مشخص شده در قرارداد باید به فرمایش دهنده تحویل داده شود

سوال 11: آیا مشاور مجاز به تغییرات ترکیب پرسنل می باشد؟ .
جواب: نه خیر – مگر اینکه فرمایش دهنده به صورت دیگری موافقه نماید، در صورتیکه بنابر هر دلیل معقول خارج از کنترول مشاور از قبیل تقاعد، فوت ویا از کار افتادگی پزشکی لازم به تغییر هر یک از پرسونل باشد، مشاور بلافاصله اقدام به جاگزینی شخص معادل یا دارای شرایط بهتر خواهد بود.