مصاحبه اختصاصی با مل پاسوال علی شاه "احمدزی "رئیس پولیس محلی وزارت امور داخله

ریاست مطبوعات وروابط عامه وزارت امورداخله تصمیم اتخاذ نموده تا جهت شناخت بیشتر وبهتر از روند کاری ادارات مربوط وزارت امورداخله به علاقمندان سایت خویش مصاحبه های را به مسولین ادارات مربوطه انجام وبه دسترس نشر بسپارد که بدین منظورابتدا با مل پاسوال علی شاه احمد زی ریس پولیس محلی مصاحبه ی اختصاصی را انجام داده ایم که توجه شما را به ان معطوف میداریم .

سوال : پولیس محلی درکدام سال ایجاد وهدف ایجاد پولیس محلی در کشور چه بوده ؟

جواب : پولیس محلی برمبنایی حکم شماره( 3196)مورخ 25/5/1389مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات وزارت امورداخله ایجاد وهدف از ایجاد ان تامین امنیت در محلات ،جلوگیری از نفوذ دشمن ،اعتماد سازی ،مشارکت ، جلب همکاری های مردم و نزدیک شدن فاصله بین مردم ودولت میباشد .

سوال : فرق بین پولیس محلی وپولیس ملی از چه قرار است ؟

جواب : پولیس ملی وظیفه تنفیذ قانون را دارد وپولیس محلی صرف برای تامین امنیت قرا وقصبات ،حفاظت مردم محل از حملات ناگهانی دشمن ،جلوگیری از نفوذ دشمن وفراهم اوری زمینه توسعه برای انکشاف در عرصه های مختلف در کشور میباشد .

سوال : راجع به کمیت پولیس محلی و نحوه فعالیت این نیروها در کشور معلومات دهید ؟

جواب : پولیس محلی به کمیت ( 45000 )نفر ازسوی وزارت امورداخله منظور ونحوه فعالیت ان تامین امنیت ،محافظت مردم از ظلم شورشیان ، جلوگیری از حملات دشمن با لای تسهیلات وزیر بنا های دولتی وهمکاری لازمه با مردم محل  در جریان افات طبعی میباشد .

سوال : شما فعالیت پولیس محلی را در سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید ؟

جواب : پولیس محلی در سال گذشته 27 فیصد اراضی کشور را تحت پوشش امنیتی خویش قرار داده که حایز اهمیت میباشد .

سوال : مهربانی نموده پیرامون آموزش ونحوه استخدام پولیس محلی معلومات دهید ؟

جواب : پولیس محلی مطابق پروسه جلب وجذب تعلیمات مربوطه خویش را سپری می نماید  وافراد واجد شرایط طور داوطلبانه از طریق شورای های ولایتی ویا ولسوالی ها معرفی وتضمین میگردد .پولیس محلی باید تذکره تابیعت را دارا باشد ،از تندرستی وصحت کامل برخوردار باشند ،مصاب به مواد مخدر نباشد ،سن شان از 18 سالگی پایین واز45 بالا نباشد ،مسولیت وعدم مسوولیت ان از طریق ارگان های کشفی واستخباراتی تایید وتصدیق گردد ،قوانین نافذه کشور را رعایت ودر عمل تطبیق نمایند ودر هیچ نوع گروهای مسلح غیر مسوول عضویت نداشته باشندبه صفوف پولیس محلی استخدام میگردد .  

سوال : راجع به امتیازات پولیس محلی معلومات ارایه بدارید ؟

جواب : امتیازات پولیس محلی به شمول بدل اعاشه ومعاش ماهوار مبلغ (9750) افغانی برای سرگروپ ها ما هانه مبلغ (11000 )افغانی وبرای سرتیم ها به شمول بدل اعاشه ماهوار مبلغ (12000 ) افغانی تادیه میگردد .

سوال : درکدام ولایات وولسوالی ها تاکنون پولیس محلی ایجادو فعالیت مینماید ؟

جواب : پولیس محلی در 33 ولایت و(171)ولسوالی تنظیم تشکیلاتی گردیده است که از جمله د ر27 ولایت و(108 )ولسوالی ها عملا حضور فزیکی دارند .
محمودخان نماینده مردم ولایت پکتیکا در ولسی جرگه کارکرد های پولیس محلی را تایید نموده میگوید که پولیس محلی از همه نهاد های دیگر امنیتی به نفع مردم وبرای تامین امنیت وصلح موثر بوده که ایجاد پولیس محلی در کشور نتیجه ی خوب داده است .

 با احترام
 گزارشگر سمونوال محمد گل( نوری )