مصاحبه اختصاصی با مل پاسوال محمد شریف "عبدالله "رئیس شهدا ومعلولین وزارت امور داخله در مورد دستاوردها و برنامه های اینده این ریاست

ریاست شهدا ومعلولین چه وقت وبه کدام هدف در چوکات وزارت امور داخله ایجاد شد؟
ریاست وارسی شهدا ومعلولین در سال 1387 طی فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس وآغاز بکار نموده است .
هدف وزارت امور داخله در رابطه به ایجاد این ریاست بخاطر ارج گزاری به مقام شهید ودلجوئی از بازماندگان آنعده شهدا یکه بخاطر دفاع از نوامیس ملی ،سرحدات کشور،حراست از قوانین کشور ،تامین امنیت و تنفیذ قانون جانهای شیرین شان را از دست داده است منحیث وظیفه ،وجیبه دینی ویک مسئولیت ایمانی ووجدانی در نظر داشته در امورات تجهیز ،تکفین ،توزیع مساعدت مطابق به قانون ،انتقال شهدا بسکونت اصلی شان الی مراسم به خاک سپاری ،انسجام وترتیب اسناد شهدا وانفصال ایشان جهت اخذ حقوق تقاعد به وزارت محترم کار امور اجتماعی مطا بق به قانون شهدا ومفقودین ،وسائر فرامین ،احکام وطرزالعمل ها اجراات مینماید .
تعداد شهدا ومعلولین پولیس را در سال گذشته وطی سال جاری به تفکیک معلومات دهید ؟
در سال گذشته 1390 – 1761 تن به شمول 189 تن افسران- 289 تن ساتنمنان-1029 سربازان و254 تن پولیس محلی کشور بشهادت رسیده است .
ودر سالجاری الی مورخ 19/4/1391 - 745 تن که 55 تن افسران 110 تن ساتنمنان 397 تن سربازان و183 تن پولیس محلی کشور بشهادت رسیده است .
امتیازات منسوبان پولیس که شهید میشوند به تفکیک افسران ،ساتنمنان وسربازان چه گونه است ؟
اولین امتیاز مادی (اکرامیه) که مطابق احکام مقام عالی دولت ج. ا .افغانستان تادیه میگردد برای افسران مبلغ یکصد هزار – برای ساتنمنان مبلغ هشتاد هزار – وبرای سربازان مبلغ هفتاد وپنج هزار افغانی است.
آیا شما تااکنون به فامیل های شهدا پولیس خانه های رهایشی توزیع نموده اید ویا خیر هر گاه توزیع شده باشد معلومات دهید ؟
تا اکنون در مرکز 11 باب اپارتمان در مکرویان اول و 3 باب آپارتمان در بلا کهای هیوادوال و14 نمره زمین در ولایت خوست و123 نمره در ولایت فراه توزیع گردیده وتعداد وارثین محترم شهدا ذریعه مکاتیب جداگانه به شاروالی های ولایات معرفی گردیده که وعده سپرده اند حین تکمیل ماستر پلان شهری در ولایات زمین توزیع خواهد شد.
میزان شهدا ومعلولین پولیس در سال جاری افزایش یافته است ویا کاهش ؟
گراف شهدا نسبت به سال گذشته افزایش یافته که در ربع اول سال گذشته 417 تن از پرسونل قوای پولیس بشهادت رسیده بود ولی در سه ماه اول  سال جاری تعداد 621 تن پولیس شهید گردیده است که این ارقام خود افزایش را نشان میدهد .
دلیل افزایش تلفات پولیس در سالجاری نسبت به سال گذشته چه است؟
قرار ملاحظه سوابق گزارش های روزمره ارگانهای مربوطه اکثرآ تلفات قوای پولیس از ناحیه ماین های کنار جاده یی وحملات انتحاری میباشد و نبرد رویا رویی دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان توانایی هایشان را از دست داده اند و نمی توانند با نیروهای امنیتی افغانستان مقابله کنند و بخاطر نا امن نشان دادن وضعیت دست به حملات انتحاری و ماین گزاری کنار جاده یی می زنند
برنامه های اینده شما در رابطه به زنده گی فامیل های شهدا ومعلولین پولیس از از چه قرار است ؟
رهبری وزارت امور داخله به خصوص ریاست وارسی شهدا ومعلولین مصمم است تا وارثین محترم شهدا عزیز که به خاطر تامین امنیت، تنفیذ قانون، مبارزه با تروریزم ،دفاع از حریم مقدسات این سرزمین جان فشانی کرده شهید گردیده اند وضعیت معیشتی بازماندگان شانرا بشکل بهتر وبرتر در حد توان همه جانبه ودر چوکات قانون ومقررات در اجتماع فراهم نمائید .