بیوگرافی : نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

انجنیر ویس احمد برمک  نامزد وزير و سرپرست وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۵۱ درولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد، دوره ابتدائیه و ثانوی مکتب خود را در لیسه سیدالناصری و دوره لیسه را در لیسه نادریه کابل به اتمام رسانیده است.
موصوف بعد از اتمام دوره لسانس رشته مهندسی درپوهنځی انجنیری پوهنتون کابل، درجه ماستری خویش را در رشته انکشاف، حکومتداری و بازسازی کشورهای جنگ زده از طریق برنامه چیونینگ (Chevening) در پوهنتون سواس (SOAS) انگلستان موفقانه به پایه اکمال رسانیده است.

محترم برمک در سال ١٣٧٥ به حيث مسؤول عمومی برنامه هاى دفتر اکبر و مدت پنج سال، بین سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ در نقش های مختلف مدیریتی و رهبری منحیث مسؤول همآهنگی و امربخش، در بخش های مختلف ارگان انکشافی ملل متحد UNDP)) و دفتر ملل متحد در امور همآهنگی کمک های بشردوستانه، یونوچا (UNOCHA) ایفای وظیفه نموده است.

بیشتر

آخرین اخبار

بیشتر

برنامه پولیس ملی برای آگاهی عامه