Passport Department

 

گفت وگوی با رئیس پاسپورت
 
1. لطف نموده در رابطه به پروسه توزیع پاسپورت معلومات ارائه نمایید؟
 
پروسه توزیع پاسپورت چنین است که متقاضیان عرایض خویش را به اساس نوبت به کمیسیون که بدین منظور موظف گردیده تقدیم و بعد از احکام و امضای رئیس بالای فوتوی آن مهر و به شعبه تعرفه راجع میگردد، شعبه تعرفه برایش استعلام تائیدی تذکره بریاست ثبت احوال نفوس و یک قطعه تعرفه تحویلی پول قیمت و محصول پاسپورت را در آن نصب و به متقاضی توزیع می نماید، هر متقاضی به شهری څانگه سوم دافغانستان بانک مراجعه نموده و پول قیمت و محصول پاسپورت خویش را تحویل مینماید، بعدا بریاست محترم ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و تذکره خود را تائید می نماید، فردای آن بریاست پاسپورت مراجعه و بعد از راجستریشن بایومتریک، ثبت نام و اجذ ریسد پول پروسیجزیکه متقاضی طی می نماید ختم می گردد، چنج مرحله دیگر از طریق سیستم در غیاب شخص انجام میشود که عبارت از دیتا انتری، ریسرچ، اتورایز، چاپ، کوالتی و سپایل می باشد.
فردای آن روز خود شخص متقاضی خواسته می شود و از طریق گروپ مربوطه برایش پاسپورت کمپیوتری توزیع می گردد.
 
2. آیا برای باشندگان ولایات از طریق این ریاست پاسپورت توزیع می گردد؟
 
بله، به تاریخ 14 و 15 حوت سال جاری سیمینار دو روزه برای آمرین پاسپورت ولایات کشور دایر شد که درین سیمینار برای آنها سیستم کمپیوترایز تریننگ داده شد.
آمریت های پاسپورت ولایات مرحله به مرحله از طریق تنورک و انترنیت به مرکز وصل و اسناد شان به مرکز ایمیل و از طریق اداره مرکزی پاسپورت برایشان پاسپورت چاپ و بدسترس نماینده های همان ولایات قرار داده می شود تا به مردم توزیع گردد.
و ناگفته نباید گذاشت که همه هموطنان ما که در شهر کابل بود و باش دارند، بدون کدام مشکل میتوانند برای اخذ پاسپورت به اداره مرکزی پاسپورت مراجعه نمایند.
 
3. روزانه به چه تعداد پاسپورت برای مردم توزیع می گردد؟
 
روزانه برای شش صد تن از هموطنان ما پاسپورت کمپیوتری توزیع و به تعداد دو صد جلد پاسپورتهای دست نویس سابقه تمدید میگردد.
 
4. نسبت به قبل در پروسه ای توزیع پاسپورت چی سهولت ها رونما گردیده است؟
 
سهولت های زیادی فراهم گردیده، قبلا که سیستم فعال نبود و یا اگر هم بود تعداد گروپ های دیتا انتری به سه گروپ 15 نفری می رسید که فعلا به فضل خداوند (ج) شش گروپ فعال گردیده در ظرف دو یا نهایتآ در ظرف سه روز یک نفر پاسپورت بدست آورده می تواند.
گفتنیست که کمیسیون جمع آوری عرایض از ساعت 7 الی 9:30 صبح فعال بوده تمام عرایض و مکاتیب مراجعین را جمع آوری نموده، احکام، تعرفه و استعلام تائیدی تذکره را برای متقاضیان توزیع می نماید و هیچ کدام مشکلی به مراجعین نمی باشد.
 
5. فرق بین پاسپورت های دست نویس سابقه و پاسپورت های کمپیوتری جدید در چی بوده و خواست شما از مردم چی است؟
 
پاسپورت های سابقه دست نویس با علایم ایمنی بسیار ضعیف و توزیع آن از هر ولایت افغانستان و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج کشور بدون دیتابیس بوده و پروسه بایومتریک و چک در سیستم بیف را نداشته استندرد نبود که در آنها جعل و تزویر، فوتوچنچ و مفقود شدن امکان پزیر بوده و همچنان این شیوه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان I.A.C.O نیز نمی باشد، پاسپورت های کمپیوتری که دارای خصوصیت های ذیل می باشد از پاسپورت های دست نویس متمایز است.
الف:  پاسپورت های کمپیوتری (ماشین خوان) مبنی بر کیفیت بالای ایمنی استندرد می باشد و سیستم کمپیوتری پاسپورت بطور مرکزی عیار گردیده و دارای سیستم بیف و بایومتریک نیز می باشد که این شیوه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
ب: هیچ مجرمی سازمان یافته و سائیر مجرمین نمی توانند پاسپورت اخذ نمایند همه گیرنده گان پاسپورت داخل دیتابیس ثبت می باشد. این سیستم به هر افغان اجازه می دهد که یک جلد پاسپورت اخذ نمایند و پاسپورت دومی با استفاده از سیستم های نصب شده قابل دریافت نمی باشد. 
ج: پاسپورت کمپیوتری بعد از سپری شدن پنچ سال در بدل تحویل محصول و قیمت عوض می شود به این معنی که بعد از گذشت پنج سال پاسپورت مدار اعتبار نبوده و تمدید هم نمی شود.
د: پاسپورت کمپیوتر فوتو چنج شده نمی تواند صفحه معرفت آن غیر قابل تغیر میباشد و به زبان کمپیوتر عیار گردیده است که توسط ماشین ام آر زی در تمام میادین هوایی قابلیت چک و کنترول را داراست.
قابل ذکر است که طی ماه دلو سال 1392 به تعداد (11120) جلد پاسپورت کمپیوتری توزیع گردیده که مبلغ (51223000) افغانی عواید آن تحویل بانک شده است.
و به تعداد (3359) جلد پاسپورت سابقه توزیغ و یا هم تمدید شده که عواید آن مبلغ (5785000) افغانی شده است.
و همچنان به تعداد (2838) جلد پاسپورت های اتباع خارجی ویزه اقامت را دریافت نموده اند که مبلغ (458314) دالر امریکایی و مبلغ (1340) یوروی اروپایی عواید بدست آمده و تحویل بانک گردیده است.
 
با احترام
الحاج سمونوال سید عمر "صبور"
رئیس اداره مرکزی پاسپورت